<

Legjislacioni

:::. VKM për përcaktimin e kriterit të notës mesatare, për vitin akademik 2017-2018  (pdf)

:::. Statuti i Universitetit të Arteve (i ndryshuar) 2016  (pdf)

:::. Vendim nr.6 dt.05.08.2013 "Për përcaktimin e rregullave për sigurimin e të dhënave personale" i Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  (pdf)

:::. 29.01.2015 - Statuti i Universitetit të Arteve (pdf)

:::. LIGJ Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE”

:::. Ligj Nr.  10 221 Dt. 04.02.2010 "PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI"

:::. 16.07.2014 - RREGULLORE MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË PROFESORËVE

:::. 24.02.2014 - Statuti i Universitetit te Arteve (pdf)

:::. Urdher Nr. 61 Dt. 19.09.2012 "Per modalitetin e pranimit te pedagogeve te ftuar per vitin akademik 2012-1013" (pdf)

:::. Rregullorja e Këshillit të Profesorëve në UART (pdf)

:::. Urdher Nr. 10 Dt. 23.3.2012 per miratimin e rregullores "Per etiken ne veprimtarine kerkimore dhe botuese" (pdf)

:::. Udhezim Nr. 14 Dt. 20.07.2012 mbi PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TE REGJISTRIMIT (pdf)

:::. Udhezim Nr. 12 Dt. 11.07.2012 mbi Zhvillimin e konkurseve te pranimit dhe tarifen e regjistrimit per konkurim (pdf)

:::. Kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit ne IAL Publike, Cikli i I me kohe te plote dhe Ciklit te Dyte 2012-2013 (pdf)

:::. Rregullore e Zgjedhjeve 2012 ne Universitetin e Arteve (pdf)

:::. Statuti i Universitetit te Arteve (pdf)

:::. Ligji per Arsimin e Larte (pdf)

:::. Rregullorja e Studimeve per ciklin e I-re ne Universitetin e Arteve (pdf)

:::. Rregullorja e Studimeve per ciklin e II-te ne Universitetin e Arteve (pdf)