<

Zhvillimi i Konkurseve te Pranimit ne AA

Mbi zbatimin e udhezimit nr. 22, date 06.07.2011 te MASH "PER ZHVILLIMIN E KONKURSEVE TE PRANIMIT, TARIFEN E REGJISTRIMIT PER KONKURRIM NE DISA PROGRAME STUDIMI TE CIKLIT TE PARE ME KOHE TE PLOTE NE INSTITUCIONET PUBLIKE TE ARSIMIT TE LARTE, VITI AKADEMIK 2011 - 2012, dhe ne baze te ligjit nr. 9741, date 21.05.2010 "Per arsimin e larte ne Republiken e Shqiperise", i ndryshuar, nenlt 39 te Statutit te Akademise se Arteve si dhe UMASH Nr. 2, date 06.07.2011, leshohet urdheri:
 
Materiali i bashkengjitur (pdf)