<

Sistemi i Menaxhimit te Studenteve ne UA

Ne Universitetin e Arteve u prezantua Sistemi Dixhital i Menaxhimit te Studenteve.

Qellimi primar i sistemit eshte menaxhimi i te dhenave te studenteve dhe permiresimi i proceseve administrative dhe akademike te institucionit, duke filluar qe nga regjistrimi i studenteve dhe deri tek klasat virtuale dhe kontrolli financiar.

Sistemi elektronik do te permiresoje shume procese te natyres administrative ne Universitetin e Arteve duke perfshire:

 • Permiresimin nepermjet automatizimit te proceseve te sekretarise
 • Permiresimin nepermjet dixhitalizimit te transparences se Universitetit te Arteve
 • Permiresimit te procesit te kontrollit te njohurive te studenteve nepermjet testeve
 • Permiresimi i kontrollit te skedulit te orarit per studentet
 • Permiresimi i procesit dhe kontrollit te mesimdhenies nepermjet klasave virtuale
 • Menaxhim me i mire i burimeve e kurrikulave nepermjet dixhitalizimit te bibliotekes

Nepermjet struktures modulare sistemi krijon mundesine e personalizimit te software-it sipas nevojave te Universitetit duke e bere ate unik ne perdorimin e tij per nevojat e Institucionit. Me ane te tij synohen te zgjidhen ceshtje qe lidhen me:

 • Automatizimi dhe dixhitalizimi i procesit te regjistrimit te studentit qe nga momenti i pranimit deri ne diplomimin e tij
 • Automatizimi i krijimit te klasave dhe skedulit te pedagogeve
 • Mbatja e rekordeve per provimet, detyrat, notat dhe progresin akademik ne UA
 • Mbajtja e rekordeve per prezencen dhe pjesemarrjen
 • Komunikimi me i mire me studentet nepermjet regjistrimit te akesave dhe nevojave qe ata kane
 • Gjenerimi i raporteve te ndryshme statistikore per cdo detaj
 • Rritja e transparences me te gjithe aktoret ne kete proces, Ministrine e Arsimit dhe Shkences, apo entet pergjegjese per kontrollin, studentet, prinderit, dhe stafin akademik
 • Menaxhimi me i mire i burimeve njerezore
 • Automatizimi i kontabilitetit dhe marrjes se te ardhurave nga studentet

 

Realizimi i ketij projekti u mundesua nga AMC – Albanian Mobile Communications
Foto Galeri