<

Karta Bashkiake e Studentit

Bashkia e Tiranes ka vene ne dispozicion te studenteve te Universitetit te Arteve proçeduren e aplikimit "Online" per Karten Bashkiake te Studentit. 

Duke klikuar link-un e meposhtem cdo student mund te kryeje aplikimin e drejtperdrejte per karte duke ndjekur udhezimet per plotesimin e fushave perkatese me te dhenat personale, duke ngarkuar Foto si dhe duke ngarkuar nje vertetim te marre nga Sekretaria Mesimore e Fakultetit perkates jo me te heret se 21 dite kalendarike nga momenti i aplikimit.

http://tirana.gov.al/sq/Apliko-per-karten-e-studentit


Ne vijim te kesaj proçedure aplikimi, studenti do te marre nje njoftim qe aplikimi i tij u krye me sukses dhe eshte ne pritje te konfirmimit per karte.

Per shmangien e prodhimeve te rreme te kartes se studentit, Bashkia e Tiranes do te dergoje çdo jave ne sekretarite e Fakulteteve te Universitetit te Arteve listat emerore te aplikimeve per verifikim. Pas certifikimit te Sekretarise perkatese do te gjenerohet karta dhe do t'i dergohet studentit me e-mail ne formatin PDF, e vlefshme per t'u printuar prej tij.