<

Transferimi i studimeve në UART

Urdhër i Rektorit të Universitetit të Arteve Nr. 66, Dt. 28/08/2014 "Për transferimin e studimeve në vite të ndërmjetme, në Ciklin e Parë të Studimeve me kohë të plotë në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2014-2015".

Materiali