<

Njoftim

Konkurrimi zhvillohet ne mjediset e UART ne datat 5 - 6 Nentor 2014, bazuar ne aplikimet e paraqitura nga kandidatet sipas afateve te parashikuara ne Udhezimin e Ministrit te Arsimit dhe Sportit Nr. 46, Dt. 20/10/2014.

Pranimet ne programet e studimeve te ciklit te dyte me kohe te plote, per vitin akademik 2014-2015, ne Universitetin e Arteve, Tirane, behen mbi bazen e rezultateve te ciklit te pare dhe te rezultateve te fituara nga konkursi i pranimit, i organizuar nga ky institucion publik i arsimit Ie larte.

Rezultatet e ciklit te pare (nota mesatare e individeve ne te gjitha viteve te shkollimit), llogariten ne masen 30% dhe rezultatet e konkursit te pranimit ne masen 70%, sipas Tabeles nr. 1, bashkengjitur Udhezimit te Ministrit te Arsimit dhe Sportit Nr. 47, Dt. 22/10/2014.

Per te giitha programet e studimit te ciklit te dyte ne Universitetin e Arteve, Tirane, piket minimale dhe maksimale te konkurseve percaktohen ne Tabelen nr. 2, bashkengjitur Udhezimit te Ministrit te Arsimit dhe Sportit Nr. 47, Dt. 22/10/2014.


Lidhur me afatet e aplikimeve, dokumentacionit per t'u paraqitur, regjistrimit te kandidateve, si dhe tarifat e konkurrimit, Ju lutemi t’i referoheni njoftimit te meparshem:

Njoftim


Rregulloret dhe kriteret e miratuara te konkurseve mund t’i aksesoni ne sitin zyrtar te UART (www.uart.edu.al) nen menune Informacion -> Kriteret e pranimit, ne faqen e Fakultetit perkates.


------------------------------------------------------------------------------------

Udhëzim i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 47, Dt. 22/10/2014

Materiali