<

Informacion

Në përfundim të procesit të "Komisioneve të vlerësimit", si dhe të procesit të regjistrimit të kryer pranë Fakulteteve të UART, në zbatim të Udhëzimit të MAS Nr. 51, datë 03.11.2014, amendues i Udhëzimit Nr. 46, datë 20.10.2014, në materialin bashkëngjitur gjeni listat me studentët fitues të regjistruar në programet e studimit të ciklit të dytë, në Fakultetet e Universitetit të Arteve.
 

UART Regjistrimet e Ciklit te dyte  2014-2015 (pdf)