<

Informacion

Studenti që aplikon për transferim studimesh, paraqet dokumentacionin pranë sekretarive të fakulteteve si më poshtë:

a. Kerkese drejtuar UART, per programin e studimit;
b. Dokumentin origjinal i çregjistrimit, nga IAL nga ku transferohet (paraqitet ne momentin e rregjistrimit perfundimtar pas shpalljes fitues) i cili permban:

i. Emri,Atesia,Mbiemri;
ii. Datelindje;
iii. Vendlindje;
iv. Shtetesia;
v. Numri i matrikullimit qe ka pasur ne IAL- ne percjellese;
vi. Emri i shkolles se mesme/IAL-se se kryer perpara ndjekjes se ketij programi studimi;
vii. ID e Matures Shteterore/nr.Regj.te ve<;ante. (per kandidatet qe kane mbaruar shkollen e mesme para vitit 2006);
viii. Numri personal i identitetit;
ix. date e regjistrimit ne programin e studimit te ofruar nga IAL-ja;
x. Emertimi i programit te studimit dhe Fakulteti perkates;
xi. Cikli dhe forma e studimit;
xii. Data e nderprerjes se studimeve.

c. Plani i plate i programit te studimit perfshire dhe syllabuset perkatese;
d. Vertetim te listes se notave dhe krediteve te fituara per çdo lende dhe detyrim te shlyer, i cili do te sherbeje per ekuivalentimin e notave te lendeve te programit te studimit te ndjekur;

e. Kopje te noterizuar te diplomes se Matures Shteterore se bashku me certifikaten e notave, ose te nje deftese/diplome tjeter studimi te fituar jashte vendit, te vleresuar te barasvlershme me ate ne Shqiperi dhe te njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS). Kandidati qe ka perfunduar shkollen e mesme ne Republiken e Shqiparise perpare vitit 2001, te dorezoje fotokopje te noterizuar te defteses se pjekurise te shkolles se mesme.

Ne mungese te diplomes se Matures Shteterore apo defteses se pjekurise se shkolles se mesme duhet te paraqese, respektivisht, vertetim natash te Matures Shteterore te leshuar nga AKP, ose dublikate te defteses se pjekurise te leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme dhe te vertetuar ne Drejtorine Arsimore Rajonale/ Zyra Arsimore perkatese, ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit;

f. Fotokopja e dokumentit te identifikimit (karte identiteti, leternjoftim ose pasaporte);
g. Pagesen e tarifes se regjistrimit prej 3000 leke;
h. Dy fotografi personale;


Studenti qe aplikon per program te dyte studimi nuk duhet te jete duke ndjekur nje tjeter program studimi. Per te aplikuar, studenti duhet te kete perfunduar nje program studimi te te njejtit cikel dhe lloj dhe te disponoje diplomen perkatese te vlefshme ne Republiken e Shqiperise.
Studenti paraqet dokumentacionin e meposhtem prane sekretarive mesimore qe mbulojne programin perkates te studimeve: 

a. Kerkesa drejtuar UART (fakulteti perkates), per programin e studimit, ne te cilin aplikon per program te dyte studimi ( ose formulari i aplikimit);
b. Kopje e noterizuar e diplomes se studimeve universitare te kryera me pare, per te njejtin nivel dhe lloj programi studimi, te shoqeruar me suplementin e diplomes;
c. Vertetim te listes se notave dhe krediteve te frtuara per çdo lende dhe detyrim te shlyer, i cili do te sherbeje per ekuivalentimin e notave te lendeve te programit te studimit te ndjekur (nese kerkohet njohja e provimeve te shlyera dhe/ose e krediteve perkatese);

d. Kopje te noterizuar te diplomes se Matures Shteterore se bashku me certifikaten e notave, ose te nje deftese/diplome tjeter studimi te fituar jashte vendit, te vleresuar te barasvlershme me ate ne Shqiperi dhe te njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS). Kandidati qe ka perfunduar shkollen e mesme ne Republiken e Shqiparise perpara vitit 2001, te dorezoje fotokopje te noterizuar te defteses se pjekurise te shkolles se mesme.

Ne mungese te diplomes se Matures Shteterore apo defteses se pjekurise se shkolles se mesme duhet te paraqese, respektivisht, vertetim natash te Matures Shteterore te leshuara nga AKP, ose dublikate te defteses se pjekurise te leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme dhe te vertetuar ne Drejtorine Arsimore Rajonale/ Zyra Arsimore perkatese, ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit; 

e. Fotokopja e dokumentit te identifikimit (karte ldentiteti, leternjoftim ose pasaporte);
f. Pagesen e tarifes se regjistrimit prej 3000 leke;
g. Pagesen e tarifes per konkurrim prej 5000 leke per pranimln ne konkurs;
h. Dy fotografi personale;


Te gjitha trarifat e regjistrimit per konkurim ne programet e ndryshme te studimit te ciklit te pare me kohe te plote arketohen nepermjet sistemit bankar ose zyrave te Postes Shqiptare, per llogari te Universitetit te Arteve.

 

Për më tepër informacion:

Urdhëri i Rektorit të Universitetit të Arteve Nr. 86, Datë 24/08/2015 (pdf)