<

Thirrje për aplikime

Të nderuar Zonja dhe Zotërinj,

Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit AKTI, ju fton të merrni pjesë me aplikimet tuaja në Grantet që “The Independent Social Research Foundation” ofron për kërkuesit shkencorë në fushën e shkencave Sociale.

Ajo parashikon një financim 60.000 Paund për Post-Doktoratura (periudha 12 muaj) si dhe grante të ndryshme individuale si (Essay Competitions & Grant Compettions). Si më poshtë do të gjeni Linkun përkatës dhe informacione më të detajuara.

Linku: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/fgDetails/92964
 

------------------------------------------------------------------------------------------

Bursa të postuara nga Fondacioni i Kërkimit të Pavarur Social (2016/04/01 15.42)

Bursa kërkimi Kariere duke i Siguruar Mbështetje Kërkimit në Shkenca Sociale Ndërdisiplinore


Fondacioni i Pavarur Social i Kërkimit dëshiron të mbështesë studiuesit me mendje-të pavarur për të shqyrtuar dhe prezantuar ide origjinale kërkimore të cilat marrin qasje të reja, dhe sugjerojnë zgjidhje të reja, për problemet sociale të botës reale. 

Fondacioni ka për qëllim të bëjë një numër të vogël të çmimeve për të mbështetur kërkimin origjinal ndërdisiplinor, përtej gamës së shkencave sociale, që do të mbahet nga data e fillimit jo më vonë se në fund të dhjetorit 2017. Studiuesit nga brenda Evropës kanë të drejtë të aplikojnë.

Aplikanti normalisht duhet të mbajë një pozicion me rrogë në një institucion të arsimit të lartë dhe kërkimit, dhe të ketë 10 vjet ose më shumë nga viti i dhënies së PhD së tyre. Megjithatë, një kohë të shkurtër nga dhënia e doktoraturës mund të konsiderohet me përjashtim, nëse kandidati ka kualifikimet e tjera që të konsiderohet si në mes të karrierës.
 

Fushat e Kërkimit

Antropologjia - Antropologji sociale
Ekonomi - Ekonomi Sociale
Etika në shkencat shoqërore
Gjeografi - Gjeografia sociale
Histori - Historia Ekonomike
Histori - Historia Sociale
Shkencat Politike - Shkenca dhe shoqëria
Sociologji


Kostot e tjera

Çmimi ka për qëllim të mundësojë një studiues në gjysëm fazën e karrierës tij/saj për të ndjekur kërkimet me kohë të plotë, zakonisht për 12 muaj. Shuma do të ofrohet për të blerë shpenzimet e vendosjes të gjithë mësimdhenien dhe administratën e bashkuar në institucionin shtëpi të aplikantit, dhe do të konsiderohet në një maksimum prej £ 60,000 per aplikuesin e suksesshëm. Brenda kësaj shume, mbështetja e arsyeshme për shpenzimet e kërkimit mund të konsiderohet në mënyrë që financimi të përputhet- me institucionin pritës.


Kriteret e Pranueshmërisë

Aplikantët normalisht do të mbajnë një pozicion me rrogë në një Institucion të Arsimit të Lartë dhe Kërkimit. Kandidatët duhet të jenë 10 vjet ose më shumë nga viti i dhënies së PhD së tyre. Megjithatë, një kohë të shkurtër nga dhëniea e doktoraturës mund të konsiderohet me përjashtim, nëse kandidati ka kualifikimet e tjera që konsiderohen si në mes të karrierës (këto mund të përfshijnë: kohën prej emërimit në postin e përhershëm, vjetërsinë, përgjegjësitë e mësimdhënies). Ndërprerjet e Karrierës gjithashtu mund të merren parasysh. Çmimet kanë për qëllim sigurimin e lehtësimit të plotë nga të gjitha detyrat e mësimdhënies dhe të të gjithë administratës se bashkuar akademike për një periudhë (deri në) një vit; Aplikimet mund të bëhen nga ata të cilët pozicioni kryesor ose i vetëm është një ekuivalent me kohë të pjesshme.

Përshkrimi i Programit

Lëvizshmëria Internacionale e nevojshme?                       JO


Vendet me destinacion te pranueshme për miqtë

Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, FYRoMacedonia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, MOLDOVA, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Vatican City
Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, FYRoMacedonia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, MOLDOVA, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Vatican City


Pranueshmëria e partnerëve/kombësisë është: Të gjithë

Faqja e Programit të Bursave 

http://www.isrf.org/funding-opportunities/grant-competitions/mcf3/

Detajet e Bursës                                                Kërkues Shkencor me shumë me përvojë
                                                                              ose > 10 vjet (Senior)
Faza e Karierës                                                 Kërkues Shkencor i themeluar (R3),
                                                                              Drejtues Kërkimi Shkencor (R4)
Profilet e Kërkimit
Shuma e përgjithshme për bursë në vit        60000
Monedha                                                             Pound sterling
Mbulon pagën                                                    Po
Mbulon shpenzimet kërkimore                        Po
Kohëzgjatja maksimale e burses                   12