<

Data të provimeve

Të dashur Studentë,

Datat e sezonit të provimeve të mbartura, Maj - Qershor 2016, mund ti aksesoni nën menu-në Informacion -> Datat e Provimeve, në faqen e Fakultetit përkatës.

Studim të mbarë!