<

Njoftim, punonjës mësimorë të ftuar FM

Njoftohen të gjithë punonjësit mësimorë të ftuar që duan të aplikojnë për të dhënë mësim në FM të dorëzojnë pranë Sekretarisë së FM brenda datës 25 Shtator 2016 dokumentat si më poshtë:

  • Kërkesë
  • CV
  • Skeda personale


Njoftimi origjinal