<

Data të provimeve

Të dashur Studentë,

Datat e sezonit të provimeve të mbartura, Janar-Shkurt 2017, mund ti aksesoni nën menu-në Informacion -> Datat e Provimeve, në faqen e Fakultetit përkatës.

Studim të mbarë!