<

Data të provimeve

Të dashur Studentë,

Kalendarin e provimeve sezonale, Shkurt-Mars 2017, mund ta aksesoni nën menu-në Informacion -> Datat e Provimeve, në faqen e Fakultetit përkatës.

Studim të mbarë!