<

Udhëzim Nr. 18 Dt. 16/08/2017 i MAS

Udhëzim Nr. 18 Dt. 16/08/2017 i MAS 'Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 15 Dt. 19/05/2017 "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e Ciklit të Parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të Ciklit të Dytë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2017-2018" '


:::.
Udhëzimi  (pdf)