<

Njoftim

Në zbatim të Udhëzimit nr. 18, datë 16.08.2017, të MAS, 'Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.15, datë 19.05.2017, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik 2017 – 2018” ' Kreu VI/2, pika 9, publikohet lista jo-përfundimtare e fituesve nga trojet dhe shtresat në nevojë, duke respektuar përcaktimet e kuadrit ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale.