<

Konkurset e pranimit 2018-2019

Regjistrimet për të gjitha programet e studimeve të ofruara nga Universiteti i Arteve, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë Bachelor, fillojnë më datë 11 Gusht, 2018, nga ora 08:00 deri në orën 16:00.

Konkurset e pranimit zhvillohen nga data 22 Gusht deri më 26 gusht 2018.

Për informacion të mëtejshëm, Udhëzimi i MASR nr. 18, datë 21.05.2018 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2018-2019” dhe Udhëzimi i MASR nr. 22, datë 20.06.2018, Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 18, datë 21.05.2018 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2018-2019”.