<

Rezultatet, konkurset e pranimit 2018 në UART

Në zbatim të procedurave të Udhëzimit Nr. 18, datë 21.05.2018, "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2018-2019", Kreu II, Raundi i Parë, Germa B, Përcjellja e të dhënave dhe rezultateve, procesi i përllogaritjes së pikëve dhe publikimi i listave të maturanteve/kandidatëve të renditur, pika 7 e kësaj germe,

publikohen listat e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2018-2019 sipas rendit zbritës të pikëve të fituara sa më poshtë: