<

Fituesit nga trojet dhe me status të veçantë

Në mbështetje të Udhëzimit Nr. 26, datë 30.07.2018, Kreu IV/2, pika 9, publikohen listat ( jo perfundimtare ) me kandidatët fitues nga trojet, me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit, si dhe të komunitetit rom dhe Egjiptian, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë Bachelor, për vitin akademik 2018-2019.

Fakulteti i Muzikës

Fakulteti i Artit Skenik

Fakulteti i Arteve të Bukura