<

Regjistrimet në UART

Në mbështetje të Udhëzimit nr.26, date 30.07.2018 të MASR, Kreu IV/5, pika 1, duke nisur nga data 7 shtator deri në datën 19 shtator kryhet regjistrimi i kandidatëve që aplikojnë në program të dytë studimi dhe transferim studimesh në ciklin e dytë të studimeve në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2018-2019.

Të interesuarit janë të ftuar të paraqiten pranë Sekretarive të Fakulteteve respektive.

Faleminderit.