<

Rezultatet, raundi i dytë, konkurset e pranimit 2018

Në zbatim të procedurave të Udhëzimit Nr. 18, datë 21.05.2018, "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2018-2019", 

publikohen listat e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2018-2019, për raundin e dytë, sipas rendit zbritës të pikëve të fituara sa më poshtë: