<

Aplikimet Master 2018

Në zbatim të Udhëzimit Nr.26, datë 30.07.2018, Kreu IV/4, pika1, Ju njoftojmë se:

Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, për të gjitha kategoritë e kandidatëve, kanë filluar dhe kryhen pranë Sekretarive Mësimore të njësive kryesore (Dekanate), për secilin Fakultet në Universitetin e Arteve.

Aplikimet duhet të bëhen deri më datë 12 Tetor 2018.

Për procedurat e aplikimit duhet ti referoheni Udhëzimit të mësipërm si dhe Kritereve dhe Rregulloreve të miratuara në Senatin Akademik të Universitetit të Arteve, për secilin program studimi të ofruar.


Për t'u informuar mbi kriteret dhe rregulloret për konkurset e pranimit, klikoni lidhjet më poshtë:


Ju urojmë suksese!