<

Fituesit Master, 2018

Në zbatim të Udhëzimit nr. 26, dt. 30.07.2018, të MASR, Urdhërit të Rektorit të UART nr. 40, dt. 08.10.2018, për zhvillimin e konkurseve të pranimit për të gjitha programet e studimit në Ciklin e Dytë të Studimeve me kohë të plotë Master, në të gjitha programet e studimit të ofruara nga Universiteti i Arteve, publikojmë listat e kandidatëve fitues për çdo program studimi. Këto lista janë të afishuara edhe në mjediset e Fakulteteve të Universitetit.