<

Të regjistruarit Master 2018

Publikohet lista emërore e kandidatëve fitues të regjistruar në programet e studimit të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë “Master i Shkencave”/”Master i Arteve” dhe “Master Profesional” në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2017-2018: