<

Njoftim

Universiteti i Arteve Tiranë njofton për pjesëmarrje në komisionin e shqyrtimit të ankesave për 1 (një) inxhinier ndërtimi ose inxhinier arkitekt dhe 1 (një) specialist jurist.

Për më shumë detaje Ju ftojmë të konsultoni NJOFTIMIN bashkëlidhur.

Të interesuarit duhet të dorëzojnë dokumentacionin në Zyrën e Protokollit në Rektorat deri në datën 13.12.2018, ora 13:00.