<

Konkurset 2019 në UART

Bashkëlidhur këtu ju lutemi gjeni Urdhërin e Rektorit të Universitetit të Arteve nr. 59 dt. 28/06/2019 "Mbi marrjen e masave organizative për zbatimin e Udhëzimit të përbashkët Nr. 1 datë 07/06/2019 "Për miratimin e kalendarit për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve në IAL për vitin akademik 2019-2020", në Fakultetet e Universitetit të Arteve".

Për informacion të mëtejshëm ju ftojmë të konsultoni me:

  1. Vendim i KM nr. 295 dt. 10.05.2019 "Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2019-2020"
     
  2. Urdhër i përbashkët nr. 1 dt. 07.06.2019 "Për miratimin e kalendarit për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve në IAL për vitin akademik 2019-2020"
     
  3. Udhëzim nr. 10 dt. 15.05.2019 "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë"
     
  4. Vendimet e Senatit Akademik të Universitetit të Arteve, të cilat i gjeni nën rubrikën TRANSPARENCA

a. VSA Nr. 7, datë 23.01.2019;
b. VSA Nr. 8, datë 23.01.2019;
c. VSA Nr. 9, datë 23.01.2019;
d. VSA Nr. 15, datë 09.04.2019;
e. VSA Nr. 16, datë 09.04.2019;
f.  VSA Nr. 17, datë 09.04.2019;
g. VSA Nr. 21, datë 29.05.2019;
h. VSA Nr. 22, datë 29.05.2019,