<

Rezultatet, konkurset e pranimit 2019 në UART

Në zbatim të procedurave të Udhëzimit nr. 10 dt. 15/05/2019 të MASR, KREU II, Raundi i Parë, Gërma B, Pikat 7 dhe 8, si dhe të Urdhërit të Përbashkët nr. 1 dt. 07/06/2019, KREU II, Gërma B, Pika 8,

publikohen listat e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2019, sipas rendit zbritës të pikëve të fituara sa më poshtë:

Fakulteti i Muzikës


Fakulteti i Arteve të Bukura


Fakulteti i Artit Skenik