<

Rezultatet, konkurset e pranimit 2019, Raundi II

Në zbatim të procedurave të Udhëzimit nr. 10 dt. 15/05/2019 të MASR, KREU II, Raundi i Dytë, Gërma D, Pikat 3 dhe 4, si dhe të Urdhërit të Përbashkët nr. 1 dt. 07/06/2019, KREU II, Gërma D, Pika 4,

publikohen listat e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2019, për Raundin e Dytë, sipas rendit zbritës të pikëve të fituara sa më poshtë:

Fakulteti i Muzikës

Fakulteti i Arteve të Bukura

Fakulteti i Artit Skenik