<

Rezultatet Master, 2019

Në zbatim të Udhëzimit  të MASR nr. 17 dt. 30.07.2019, Kreu IV/4 - " Pranimet në ciklin e dytë të studimeve "Master Profesional" dhe "Master i shkencave"/ "Master i arteve" " - pas zhvillimit të konkurseve të pranimit për të gjitha programet e studimit në Ciklin e Dytë të Studimeve me kohë të plotë Master, në Universitetin e Arteve, afishohen në vijim rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës.

Këto të dhëna i gjeni të afishuara edhe në mjediset e Fakulteteve të Universitetit.