<

Vendime - Rektorati

Bashkëngjitur gjeni Vendimin nr. 34 dt. 04/05/2020 të Rektorit për marrjen e masave në shërbim të mbylljes së vitit akademik 2019-2020 në Universitetin e Arteve.