<

Kalendarët për aplikimet dhe regjistrimet në UART

Përshëndetje,
 

Në vijim publikohen kalendarët për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në Universitetin e Arteve për të dy ciklet e studimeve me kohë të plotë, në zbatim të:

  1. Vendimit të Këshillit të Ministrave, Nr. 436, datë 03.06.2020, "Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2020-2021” dhe 2021-2022 e në vijim;
     
  2. Urdhrit të Përbashkët Nr. 2, datë 02.07.2020, “Për miratimin e kalendarit për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, si dhe në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2020-2021”;
     
  3. Udhëzimit Nr. 10, datë 15.05.2019, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë” i ndryshuar;
     
  4. Udhëzimit Nr. 17, datë 30.07.2019 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 10, datë 15.05.2019 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë” ".

 

 KALENDARËT

 

Për një informacion më të detajuar mund të drejtoheni edhe pranë Sekretarive Mësimore të secilit fakultet ku ju dëshironi të konkurroni.


Universiteti i Arteve