<

Rezultatet, konkurset e pranimit 2020 në UART

Në zbatim të procedurave të Udhëzimit Nr.17, datë 30.07.2019, Kreu IV/2, pika 9, 

publikohen rezultatet e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2020 në Universitetin e Arteve nga trojet, me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit, si dhe të komunitetit rom dhe egjiptian, sipas rendit zbritës të pikëve të fituara:

 

Konkurrentët fitues sipas listave të mësipërme duhet të paraqiten pranë Sekretarisë Mësimore përkatëse për të kryer procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës.

 

Sa i takon masave për t'u zbatuar për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e Covid-19, ju ftojmë të informoheni duke shfletuar rregulloren mbi "Marrjen e masave ndaj COVID-19, në Universitetin e Arteve".

 

UNIVERSITETI I ARTEVE