<

Rezultatet, konkurset e pranimit 2020, Raundi II

Në zbatim të procedurave të Udhëzimit Nr. 10, datë 15.05.2019 të MASR, KREU II, Raundi i Dytë, Gërma D, Pikat 3 dhe 4, si dhe të Urdhrit të Përbashkët Nr. 2, datë 02.07.2020, KREU II, Gërma D, Pika 4,

publikohen listat e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2020, për Raundin e Dytë, sipas rendit zbritës të pikëve të fituara sa më poshtë:


Fakulteti i Muzikës

 

NJOFTIM I RËNDËSISHËM:

Në zbatim të Urdhërit të Përbashkët Nr. 02, Dt. 02.07.2020, KREU III, Gërma D, pika 1,

konkurrentët fitues sipas listave të mësipërme duhet të paraqiten midis datave 30 Shtator - 1 Tetor, 2020, pranë Sekretarisë Mësimore për të kryer procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës.

 

Sa i takon masave për t'u zbatuar për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e Covid-19, ju ftojmë të informoheni duke shfletuar rregulloren mbi "Marrjen e masave ndaj COVID-19, në Universitetin e Arteve".

 

UNIVERSITETI I ARTEVE