<

Shkresa MASR, Tetor 2020

Shkresë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 5838/2 prot., datë 30.10.2020 “Mbi fillimin e vitit akademik 2020-2021”.

SHKRESA (pdf)