<

Aplikimi për bursë

Njoftohen te gjithe studentet e ciklit te pare te studimeve , ne zbatim te VKM nr. 903 date 21.12.2016 "Per percaktimin e kritereve per perfitimin e bursave nga fondi i mbeshtetjes studentore, per studentet e shkelqyer, ..... studentet ne nevoje", te ndryshuar me VKM nr. 39 date 23 .01.2019,VKM nr. 269 date 29.03.2017 "Per percaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret e pranimit ne nje program studimi te ciklit te pare ... qe perjashtohen nga tarifa e shkollimit" i ndryshuar, te aplikojne per perfitimin e burses apo perjashtim nga tarifa shkollimit, per vitin akademik 2020-2021, sipas kritereve.

Aplikimi behet nepermjet postes elektronike dhe me pas behet dorezimi fizikisht i dokumentacionit prane zyres se protokollit ne Universitetin e Arteve, Tirane.

Afati i dorezimit te dokumentacionit perkates do te jete deri ne date 04.12.2020 


Per me shume informacion shfletoni:

Urdhër mbi "Fillimin e procedurës së pranimit dhe shqyrtimit të dokumentacionit, nga Fakultetet e UART, për studentët të cilët do të aplikojnë për përfitimin e bursave, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në fusha prioritare dhe studentët në nevojë, për vitin akademik 2020-2021"