<

Aplikimi për ulje të tarifës vjetore të studimit

Njoftohen te gjithe studentet e ciklit te dyte te studimit, ne zbatim te VKM nr. 780 date 26.12.2018 ''Per percaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret per ulje te tarifes vjetore te studimit ne programet e ciklit te dyte te studimev ne IPAL", te aplikojne per perfitimin e uljes se tarifes se shkollimit ne masen 50% , per vi tin akademik 2020-2021, sipas kritereve te percaktuara ne formularin perkates.

Dorezimi i aplikimit behet nepermjet postes elektonike dhe me pas behet dorezimi fizikisht i dokumentacionit perkates prane zyres se arkiv protokollit ne Universiteti~ e Arteve, Tirane.

Afati i dorezimit te dokumentacionit dote jete deri ne date 04.12.2020. 


Per me shume informacion shfletoni:

Urdhër mbi "Fillimin e procedurës së pranimit dhe shqyrtimit të dokumentacionit, nga Fakultetet e UART, për studentët të cilët do të aplikojnë për të përfituar përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2020-2021"