<

Këshilli Studentor

Keshillat Studentore te Universitetit te Arteve kane si objektiv te tyre të promovojne pjesëmarrjen e studentëve dhe te koordinojnë përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të Institucioneve të Arsimit të Lartë, në strukturat mësimore-kërkimore dhe ato të shërbimeve.

Këshillat Studentore shprehin mendime dhe propozime për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm të Institucioneve të Arsimit të Lartë, si për planet ashtu edhe per programet e studimeve, rregulloret për veprimtaritë mësimore, të drejtën për të studiuar, cilësinë e shërbimeve, zhvillimin e veprimtarive të ndryshme kulturore, artistike, sportive, etj.