<

Vendime të Senatit Akademik

21 07 07
VSA 12 - Për "Miratimin e Statutit të Universitetit të Arteve"

21 06 21
VSA 11 - Mbi "Disa ndryshime në rregulloren e Ciklit të Parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe rregulloren e Ciklit të Dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2020-2021"

21 04 27
VSA 10 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të ciklit të tretë të studimit "Doktor" në Aktrim, Regji, Regji Filmi, Skenografi-Kostumografi dhe Koreografi, të paraqitur nga Departamenti "Regji, Regji Filmi dhe Televizioni" pranë Fakultetit të Artit Skenik"

21 04 27
VSA 9 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të ciklit të tretë të studimit "Doktor" në Muzikologji, të paraqitur nga departamenti "Kompozicion - Muzikologji - Dirizhim - Pedagogji Muzikore" pranë Fakultetit të Muzikës"

21 04 27
VSA 8 - Mbi "Deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, Master i Shkencave dhe Master Profesional, për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Arteve"

21 04 27
VSA 7 - Mbi "Përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit për ciklin e parë të studimeve dhe ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2021-2022"

21 04 27
VSA 6 - Mbi "Propozimin për miratimin paraprak të tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2021-2022"

21 02 15
VSA 5 - Mbi "Analizën vjetore të punës për vitin akademik 2019-2020 në Universitetin e Arteve"

21 02 15
VSA 4 - Mbi "Disa ndryshime në rregulloren e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe rregulloren e ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Universitetin e Arteve"

21 02 15
VSA 3 - Mbi "Ndryshimin e strukturës vjetore të procesit mësimor për vitin akademik 2020-2021, sezoni i provimeve të dimrit për ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Universitetin e Arteve"

20 11 13
VSA 43 - Mbi "Rialokimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të dytë të stdimeve me kohë të plotë Master, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve

20 09 25
VSA 41 - Mbi "Miratimin e hapjes së programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR "Muzikë Jazz", të paraqitur nga Departamenti i Interpretimit, pranë Fakultetit të Muzikës

20 09 25
VSA 40 - Mbi "Miratimin e hapjes së programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR "Perkusion", të paraqitur nga Departamenti i Interpretimit, pranë Fakultetit të Muzikës

20 09 25
VSA 39 - Mbi "Miratimin e hapjes së programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR "Fotografi", të paraqitur nga Departamenti i Arteve të Aplikuara, pranë Fakultetit të Arteve të Bukura

20 07 28
VSA 30 - Mbi "Miratimin e kritereve të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2020-2021"

20 06 18
VSA 27 - Mbi "Shpalljen e zgjedhjeve të reja, për një vend nga rradhët e përfaqësuesve të Fakultetit të Arteve të Bukura, për Anëtar të Bordit të Administrimit, të Universitetit të Arteve"

20 06 08
VSA 26 - Për "Një ndryshim në VSA nr. 15, datë 07.02.2020 mbi deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER I ARTEVE, MASTER I SHKENCAVE dhe MASTER PROFESIONAL, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve"

20 03 06
VSA 25 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Apelimit në Universitetin e Arteve"

20 03 06
VSA 24 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve në Universitetin e Arteve"

20 03 06
VSA 23 - Mbi "Miratimin e kodit të etikës si dhe rregullores së funksionimit të Këshillit të Etikës në Universitetin e Arteve"

20 03 06
VSA 22 - Mbi një ndryshim afati të VSA nr. 21 dt. 26/02/2020 mbi "Ndryshimin e afatit të kryerjes së praktikës mësimore për ciklin e dytë të studimeve, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet në Universitetin e Arteve, si dhe të miratimit paraprak të pagesës së siguracionit për studentët e ciklit të dytë"

20 02 26
VSA 21 - Mbi "Ndryshimin e afatit të kryerjes së praktikës mësimore për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë, në Universitetin e Arteve si dhe miratimin paraprak të pagesës së siguracionit për studentët e ciklit të dytë"

20 02 26
VSA 20 - Mbi "Shpalljen e zgjedhjeve të reja për anëtarë të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve si dhe hapja e procedurave për aplikim për Komision Apelimi, në Universitetin e Arteve"

20 02 10
VSA 19 - Mbi "Miratimin e rregullores për organizimin e zgjedhjeve për Autoritetet Drejtuese dhe Senatin Akademik, në Universitetin e Arteve"

20 02 07
VSA 18 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2021-2022, të Fakultetit të Artit Skenik, në Universitetin e Arteve"

20 02 07
VSA 17 - Mbi "Përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve me kohë të plotë në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2020-2021"

20 02 07
VSA 16 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës në Interpretim, të paraqitur nga Departamenti i Interpretimit pranë Fakultetit të Muzikës"

20 20 07
VSA 15 - Për "Deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve"

20 02 07
VSA 14 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2021-2022, të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve

20 02 07
VSA 13 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë në Fotografi, të paraqitur nga Departamenti i Arteve të Aplikuara pranë Fakultetit të Arteve të Bukura"

20 02 07
VSA 12 - Mbi "Propozimin për miratimin e tarifave të konkurrimit, regjistrimit dhe të shkollimit program i parë dhe program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Universiteti i Arteve, për vitin akademik 2020-2021"

20 02 07
VSA 11 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2021-2022, të Fakultetit të Muzikës në Universitetin e Arteve"

20 02 07
VSA 10 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës ARTE PAMORE, të paraqitur nga Departamenti i Pikturës pranë Fakultetit të Arteve të Bukura"

20 02 07
VSA 9 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës në Muzikologji-Dirizhim-Pedagogji Muzikore pranë Fakultetit të Muzikës"

20 02 07
VSA 8 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës në KOMPOZICION, të paraqitur nga Departamenti Kompozicion-Muzikologji-Dirizhim-Pedagogji Muzikore, pranë Fakultetit të Muzikës"

20 02 07
VSA 7 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës SKENOGRAFI-KOSTUMOGRAFI DHE KOREOGRAFI, të paraqitur nga Departamenti Skenografi-Koreografi pranë Fakultetit të Artit Skenik"

20 02 07
VSA 6 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës STUDIME TË REGJISË SË TEATRIT, FILMIT DHE TV, të paraqitur nga Departamenti Regji - Regji Filmi dhe Televizioni, pranë Fakultetit të Artit Skenik"

20 02 07
VSA 5 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës INTERPRETIM SKENIK DHE HISTORI TEATRI, të paraqitur nga Departamenti Aktrim dhe Teori Arti pranë Fakultetit të Artit Skenik"

20 02 04
VSA 4/1 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Etikës, në Universitetin e Arteve"

20 01 31
VSA 4 - Mbi "Miratimin e listës së kandidaturave, për anëtar të Këshillit të Etikës, në Universitetin e Arteve"

20 01 20
VSA 3 - Mbi "Miratimin e numrit të anëtarëve të Këshillit të Etikës si dhe përbërjen e tij"

20 01 10
VSA 2 - Mbi "Miratimin e numrit të ri rendor të Diplomave, të ofruara nga Universiteti i Arteve, pas regjistrimit të formës së re të Diplomave"

20 01 10
VSA 1 - Mbi "Shpërndarjen e Grantit të akorduar nga MASR dhe Regjistrin e Prokurimeve me burim financim Granti, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2020"

19 11 11
VSA 35 - Mbi "Propozimin për një ndryshim të VSA nr. 21 dt. 29/05/2019, mbi miratimin e tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit për programet e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional të ofruara nga Fakulteti i Muzikës, për vitin akademik 2019-2020"

19 11 11
VSA 34 - Për "Një ndryshim të VSA nr. 27 dt. 09/10/2019, mbi miratimin e planeve mësimore, cikli i dytë i studimeve, Master Profesional, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2019-2020"

19 11 11
VSA 33 - Për "Rialokimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve"

19 10 09
VSA 32 - Mbi "Miratimin e punësimit të 1 (një) punonjësi mësimor (Personalitet) në FAS, të Universitetit të Arteve, me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me normë të plotë mësimore, për vitin akademik 2019-2020"

19 10 09
VSA 31 - Për "Rialokimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve"

19 10 09
VSA 29 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë dhe cikli i dytë i studimeve, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2019-2020"

19 10 09
VSA 28 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë dhe cikli i dytë i studimeve, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2019-2020"

19 10 09
VSA 27 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë dhe cikli i dytë i studimeve, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2019-2020"

19 10 07
VSA 26 - Mbi "Miratimin e kritereve të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2019-2020"

19 07 18
VSA 24 - Mbi "Propozimin për miratimin e Projekt-Buxhetit afatmesëm 2020-2022 të Universitetit të Arteve"

19 07 18
VSA 23 - Mbi "Propozimin për miratimin e deklaratës së Misionit të Universitetit të Arteve për vitet akademike 2020-2022"

19 05 29
VSA 22 - Mbi përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit për ciklin e parë të studimeve dhe ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë në UART, për vitin akademik 2019-2020

19 05 29
VSA 21 - Mbi propozimin për miratimin e tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e UART, për vitin akademik 2019-2020

19 05 29
VSA 20 - Mbi propozimin për miratimin e tarifave, të ciklit të dytë të studimeve, për studentët mbetës dhe përsëritës, në Fakultetet e Universitetit të Arteve

19 04 09
VSA 19 - Mbi miratimin paraprak, për riorganizimin e programeve të studimit Pedagogji Muzikore, Bastub dhe Mësuesi, Kitarë dhe Mësuesi, Fizarmonikë dhe Mësuesi, cikli i dytë MASTER PROFESIONAL, në Fakultetin e Muzikës

19 04 09
VSA 18 - Mbi miratimin paraprak, për riorganizimin e programeve të studimit Skulpturë, Skulpturë Qeramikë, Pikturë Kavaleti, Pikturë Monumentale, Grafikë, Tekstil dhe Modë dhe Multimedia, të ciklit të parë të studimeve BACHELOR, në Fakultetin e Arteve të Bukura

19 04 09
VSA 17 - Mbi miratimin për deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2019-2020

19 04 09
VSA 16 - Mbi miratimin për deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2019-2020 

19 04 09
VSA 15 - Mbi miratimin për deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2019-2020 

19 04 09
VSA 14 - Mbi miratimin paraprak, për hapjen e programit të studimit Fotografi, cikli i parë BACHELOR, në Fakultetin e Arteve të Bukura

19 04 09
VSA 13 - Mbi miratimin paraprak, për hapjen e programit të studimit Perkusion, cikli i parë BACHELOR, në Fakultetin e Muzikës

19 04 09
VSA 12 - Mbi shpalljen e zgjedhjeve të reja, për pozicionin e Përgjegjësit të Departamentit Skulpturë, në Fakultetin e Arteve të Bukura

19 04 09
VSA 11 - Mbi shpalljen e zgjedhjeve të reja, për një vend vakant, për anëtar të Senatit Akademik, përfaqësues nga FAB, kategoria Pedagog, në Universitetin e Arteve

19 04 09
VSA 10 - Mbi propozimin për miratimin e ri-shpërndarjes së grantit të akorduar nga MASR, shpërndarjen e të ardhurave dhe propozimin për miratimin e regjistrit të prokurimeve, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2019

19 01 23
VSA 9 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit të Fakultetit të Arteve të Bukura, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 8 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit të Fakultetit të Artit Skenik, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 7 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit të Fakultetit të Muzikës, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 6 - Mbi shpalljen e zgjedhjeve të reja, për një vend, për anëtar të Bordit të Administrimit, kategoria Student, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 5 - Mbi shpalljen e zgjedhjeve të reja, për dy vende vakante, për anëtar të Senatit Akademik, kategoria Student, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 4 - Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ), në Universitetin e Arteve

19 01 21
VSA 3 - Mbi shkrirjen e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) aktual, të zgjedhur me VSA 19 DT. 18/03/2016 dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja për anëtar të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ), në Universitetin e Arteve

19 01 16
VSA 2 - Mbi miratimin e 1 (një) punonjësi mësimor (Personalitet) pranë FAS të UART me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të plotë, për vitin akademik 2018-2019

19 01 11
VSA 1 - Mbi miratimin paraprak dhe shpërndarjen e grantit të akorduar nga MASR, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2019

18 11 14
VSA 32 - Për rialokimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER I ARTEVE, MASTER I SHKENCAVE dhe MASTER PROFESIONAL për vitin akademik 2018-2019

18 10 11
VSA 31 - Për miratimin e planeve mësimore, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2018-2019

18 10 11
VSA 30 - Për miratimin e planeve mësimore, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2018-2019

18 10 11
VSA 29 - Për miratimin e planeve mësimore, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2018-2019

18 09 11
VSA 28 - Mbi propozimin për miratim, për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të 2 studentëve të Fakultetit të Arteve të Bukura, për vitin akademik 2017-2018

18 09 11
VSA 27 - Mbi miratimin e 3 Profesorëve për punësimin me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të plotë, për vitin akademik 2018-2019

18 09 11
VSA 26 - Mbi miratimin e kritereve të vlerësimit të kandidatëve për Personel Akademik me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2018-2019

18 09 11
VSA 24 - Mbi propozimin për miratimin e rishpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe ndryshimin e rregjistrit të prokurimeve për vitin kalendarik 2018, në Universitetin e Arteve

18 07 11
VSA 23 - Mbi miratimin e propozimit, për dhënien e Titullit 'NDERI I KOMBIT', Prof. Dr. Adriatik Kallulli

18 07 11
VSA 22 - Mbi propozimin për miratimin e projekt-buxhetit afatmesëm 2019-2021

18 07 11
VSA 21 - Mbi propozimin për miratimin e grantit të akorduar nga fondi për zhvillimin e rajoneve, për Universitetin e Arteve, me objekt RIKONSTRUKSION I NDËRTESËS SË KORPUSIT KRYESOR TË UNIVERSITETIT TË ARTEVE

18 07 11
VSA 20 - Mbi propozimin për miratimin e deklaratës së misionit të Universitetit të Arteve për vitet akademike 2019-2021

18 06 28
VSA 19 - Për miratimin e procedurave të studentëve që kryejnë një program të dytë studimi në të njëjtin program studimi për të cilin janë diplomuar më parë, për ciklin e dytë të studimeve

18 06 28
VSA 18 - Mbi miratimin e disa ndryshimeve të rregullores së studimeve në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë në UART

18 06 28
VSA 17 - Mbi riorganizimin e programeve të studimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve / Master i Shkencave dhe Master Profesional me shtesën dhe Mësuesi në UART

18 06 28
VSA 16 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2019-2020, të Fakultetit të Arteve të Bukura

18 06 28
VSA 15 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2019-2020, të Fakultetit të Muzikës, BACHELOR - MASTER 

18 06 28
VSA 14 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2019-2020, Fakulteti i Artit Skenik

18 05 11
VSA 13 - Për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë dhe reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të dytë

18 04 30
VSA 12 - Mbi miratimin e propozimit për dhënien e statusit të veçantë Universitetit të Arteve si një Institucion Publik i Arsimit të Lartë

18 03 01
VSA 11 - Mbi miratimin e propozimit për krijimin e Sekretariatit Teknik të Senatit Akademik, në Universitetin e Arteve

18 03 01
VSA 10 - Mbi miratimin e propozimit për emërimin e Prof. Arian Paço në postin e ZËVENDËSREKTORIT PËR ANËN SHKENCORE, të Universitetit të Arteve

18 03 01
VSA 9 - Për miratimin e personelit akademik të ftuar në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2017-2018

18 03 01
VSA 8 - Për deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, Master i Shkencave dhe Master Profesional, për vitin akademik 2018-2019

18 03 01
VSA 7 - Për miratimin paraprak të propozimeve të tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet në UART, për vitin akademik 2018-2019

18 03 01
VSA 6 - Mbi përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit në UART për vitin akademik 2018-2019

18 02 12
VSA 5 - Mbi miratimin e shpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe regjistrin e prokurimeve për vitin kalendarik 2018 me burim financimi të ardhurat e vitit 2018, në UART

18 01 10
VSA 4 - Mbi miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2018-2019 të FM

18 01 10
VSA 3 - Mbi miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2018-2019 të FAB

18 01 10
VSA 2 - Mbi miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2018-2019 të FAS

18 01 10
VSA 1 - Mbi shpërndarjen e grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, dhe regjistrin e prokurimeve me burim financimi granti për vitin kalendarik 2018

17 10 31
VSA 41 - Për miratim dhe rishpërndarje të kuotave në disa programe studimi, të kandidatëve fitues në konkurset e pranimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2017-2018

17 10 11
VSA 40 - Për miratimin e listës së kandidaturave për pozicionin e punës Administrator në UART

17 10 11
VSA 39 - Për një ndryshim të VSA 23 dt. 13/07/2016 "Për miratimin e planit të zhvillimit strategjik të UART për vitet akademike 2018-2020"

17 10 11
VSA 38 - Miratimi i shtesës së grantit të akorduar nga buxheti i shtetit për UART, rishpërndarje në buxhetin e institucionit si dhe disa ndryshime në regjistrin e prokurimeve për vitin 2017

17 10 11
VSA 37 - Shtyrje e afatit të pranimeve të dokumentacionit për kandidatët që aplikojnë për transferim studimesh dhe programe të dyta studimi, në programet e ciklit të II-të të studimeve në UART

17 10 11
VSA 36 - Një ndryshim i nenit 19 të rregullores mësimore të ciklit të I-rë të studimeve në UART 

17 10 05
VSA 35 - Për miratimin e kritereve të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik të ftuar në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2017-2018.

17 10 05
VSA 34 - Për miratimin e strukturës organizative dhe analitike të personelit të UART

17 10 05
VSA 33 - Për miratimin e numrit për personelin akademik të ftuar dhe punonjësit e administratës me kontratë në UART

17 10 05
VSA 32 - Për miratimin dhe rishpërndarjen e kuotave në disa programe studimi për regjistrimin e kandidatëve fitues në konkurset e pranimit të ciklit të I-rë të studimeve me kohë të plotë në FM dhe FAB

17 10 05
VSA 31 - Për miratimin e propozimit për pagesën e anëtarëve të Senatit Akademik

17 10 05
VSA 30 - Për miratimin e formës së diplomës Master i Shkencave, Master i Arteve dhe Master Profesional - Diploma Master i Arteve - Diploma Master i Shkencave - Diploma Master Profesional

17 10 05
VSA 29 - Për miratimin e planeve mësimore në FM

17 10 05
VSA 28 - Për miratimin e planeve mësimore në FAB

17 10 05
VSA 27 - Për miratimin e planeve mësimore në FAS

17 07 13
VSA 26 - Mbi përcaktimin e pikëzimit ne konkurset e pranimit ne Universitetin e Arteve për vitin akademik 2017-2018

17 07 13
VSA 25 - Mbi miratimin e “Projekt-buxhetit afatmesëm 2018-2020” të Universitetit të Arteve

17 07 13
VSA 24 - Mbi miratimin e “Deklaratës të misionit të UA për vitet akademike 2018-2020”

17 07 13
VSA 23 - Për miratimin e “Planit të zhvillimit strategjik të Universitetit të Arteve për vitet akademike 2018-2020”

17 05 09
VSA 22 - Mbi pajisjen e ish – studentit Mirian Serica në fakultetin e Muzikës, programi i studimit piano me diplomë model “të Integruar të nivelit të dytë”, nga Universiteti i Arteve” 

17 05 09
VSA 21 - Për miratimin paraprak të propozimeve të tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe të tarifës së shkollimit për të gjitha programet e studimit të ofruara nga fakultetet në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2017-2018”

17 03 31
VSA 20 - Deklarimi i kuotave të pranimit për vitin akademik 2017-2018, në Universitetin e Arteve

17 02 27
VSA 19 - Rregulloret dhe Kriteret e Konkursit të Pranimit në FM, për vitin akademik 2017-2018

17 02 27
VSA 18 - Rregulloret dhe Kriteret e Konkursit të Pranimit në FAB, për vitin akademik 2017-2018

17 02 27
VSA 17 - Rregulloret dhe Kriteret e Konkursit të Pranimit në FAS, për vitin akademik 2017-2018

16 12 20
VSA 16 - Përzgjedhja nga Senati Akademik i anëtarëve të Bordit të Administrimit

16 12 20
VSA 15 - Forma e votimit për përzgjedhjen nga Senati Akademik i anëtarëve të Bordit të Administrimit

16 12 20
VSA 14 - Miratimi i personelit akademik të ftuar në Universitetin e Arteve

16 12 20
VSA 13 - Miratimi i strukturës organizative dhe analitike të personelit akademik të Universitetit të Arteve

16 10 25
VSA 12 - Miratimi i notës mesatare dhe i rishpërndarjes së kuotave në disa programe studimi, për pranimet e studentëve në Ciklin e II-të të studimeve me kohë të plotë në Fakultetin e Muzikës për vitin akademik 2016-2017

16 10 25
VSA 11 - Miratimi i planeve mësimore në Fakultetin e Muzikës për vitin akademik 2016-2017

16 10 25
VSA 10 - Miratimi i planeve mësimore në Fakultetin e Arteve të Bukura për vitin akademik 2016-2017

16 10 25
VSA 9 - Miratimi i planeve mësimore në Fakultetin e Artit Skenik për vitin akademik 2016-2017

16 07 14
VSA 8 - Miratimi i kritereve të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik të ftuar në Universitetin e Arteve

16 07 14
VSA 7 - Miratimi i numrit për personelin akademik të ftuar dhe punonjësve të administratës me kontratë në Universitetin e Arteve

16 07 14
VSA 6 - Përcaktimi i vlerës monetare të studimit, për ndjekjen e programeve të Ciklit të II-të me kohë të plotë, MASTER I SHKENCAVE, MASTER I ARTEVE dhe MASTER PROFESIONAL, në Universitetin e Arteve

16 07 14
VSA 5 - Përcaktimi i vlerës monetare të studimit, për ndjekjen e programeve të Ciklit të I-rë me kohë të plotë, BACHELOR, në Universitetin e Arteve

16 07 14
VSA 4 - Kriteret kryesore dhe tarifat e regjistrimit të kandidatëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit dhe në regjistrimin e tyre për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2016-2017

16 07 14
VSA 3 - Kriteret kryesore dhe tarifat e regjistrimit të kandidatëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit dhe në regjistrimin e tyre në Universitetin e Arteve

16 06 13
VSA 2 - Për hapjen e procedurës të përzgjedhjes së tre anëtarëve të bordit të administrimit të Universitetit të Arteve

16 06 13
VSA 1 - Për emërimin e zëvendëskryetarit të Senatit Akademik të Universitetit të Arteve 

16 04 18
VSA 25 - Percaktimi i funksioneve publike në Universitetin e Arteve që do të plotesojne formularët e vetëdeklarimit

16 03 23
VSA 24 - PERZGJEDHJA E TRE ANETAREVE TE KOMISIONIT TE APELIMIT NE UNIVERSITETIN E ARTEVE

16 03 23
VSA 23 - MIRATIMI NUMRIT TE SENATIT AKADEMIK TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE DHE PERBERJA E TIJ

16 03 18
VSA 22 - "Anetaret e Komisionit te Votimit"

16 03 18
VSA 21 - "Miratimi i numrit të SA"

16 03 18
VSA 20 - " Kerkesa per aplikim per 3 anetare ne KA"

16 03 18
VSA 19 -  "Zgjedhja e anetareve te KIZ"

16 02 15
VSA 9 - "Miratimi i Rregulloreve - Kritereve te Konkursit FAS 2016 -2017"  -  9/1 Rregullorja e FAS

16 02 15
VSA 10 -  "Miratimi i Rregullores - Kritereve te Konkursit FAB 2016 -2017"  -  10/1 Rregullorja e FAB

16 02 15
VSA 11 - "Miratimi i Rregullores - Kritereve te Konkursit FM 2016 -2017"  -  11/1 Rregullorja e FM

16 02 02
VSA 2 - "Raporti Vjetor"

16 02 02
VSA 3 - "Miratimi i shpërndarjes të ardhurave"

16 02 02
VSA 4 - "Miratimi i shpërndarjes së grantit te akorduar"

16 02 02
VSA 5 - "Miratimi i numrit të anëtarëve të SA dhe KADM"

16 02 02
VSA 6 - "Riorganizimi i Departamentit FAS"

16 02 02
VSA 7 - "Miratimi i koefiçientit të konkursit te pranimit 16/17"

15 09 18
SA 18 Mbi praktikat e punes ne Fakultetin e Muzikes te studenteve qe kane perfunduar ciklin e dyte te studimeve me kohe te plote "Master i Arteve te Bukura"

15 09 18
SA 17 PER MIRATIMIN E PLANEVE MESIMORE NE FAKULTETIN E MUZIKES PER VITIN AKADEMIK 2015-2016

15 09 18
SA 16 PER MIRATIMIN E PLANEVE MESIMORE NE FAKULTETIN E ARTIT SKENIK PER VITIN AKADEMIK 2015-2016

15 09 18
SA 15 PER MIRATIMIN E PLANEVE MESIMORE NE FAKULTETIN E ARTEVE TE BUKURA PER VITIN AKADEMIK 2015-2016

15 07 31
SA 14 Mbi miratimin e "Projekt-Buxhetit afatmesem 2016-2018" te Universitetit te Arteve

15 07 31
SA 13 Per miratimin e "Deklarates te misionit te UART per vitet akademike 2016-2018"

15 05 15
SA 11 PER MIRATIMIN E RREGULLOREVE TE KONKURSIT TE PRANIMIT DHE TE KRITEREVE TE KONKURRIMIT NE FAKUL TETIN E MUZIKES

15 05 15
SA 10 PER MIRATIMIN E RREGULLOREVE TE KONKURSIT TE PRANIMIT DHE TE KRITEREVE TE KONKURRIMIT NE FAKUL TETIN E ARTEVE TE BUKURA

15 05 15
SA 9 PER MIRATIMIN E RREGULLOREVE TE KONKURSIT TE PRANIMIT DHE TE KRITEREVE TE KONKURRIMIT NE FAKULTETIN E ARTIT SKENIK  

15 05 15
SA 8 "Per hapjen e programit te studimit "Master ne Mesues Arti", ne Njesine Baze Pikture, ne Fakultetin e Artit te Bukura"

15 05 15
SA 7 "Per ecurine ekonomike per periudhen Janar-Prill 2015 dhe situaten financiare te UART per vitin 2015"

15 04 10
SA 6 MBI DISKUTIMET DHE PROPOZIMET NE LIDHJE ME PROJEKTLIGJIN PER ARSIMIN E LARTE DHE KERKIMIN SHKENCOR NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE TE MIRATUAR NE KESHILLIN E MINISTRAVE

15 03 03
SA 5 Ndryshim i nenit 6 Perberja e Universitetit te Arteve, te Statutit te UART

15 01 29
SA 4 Miratimi i shperndarjes se te ardhurave dhe regjistrit te prokurimeve 2015

15 01 29
SA 2 Miratimi i raportit vjetor 2014 te veprimtarise se UART

15 01 29
SA 1 Miratimi i struktures mesimore dhe riorganizim i disa departamenteve

15 01 29
SA 3 Miratimi i propozimeve mbi projekt Ligjin per Arsimin e Larte

14 09 16
Vendimi i Miratimit te KVE 33 i SA

14 09 08
VENDIMI NR 34 Miratimi i rregullores mbi administrimin e regjistrave te studenteve

14 07 21
VSA 31 Rregullorja mbi organizimin e Keshillave te Profesoreve - teksti integral

14 07 15
VENDIMI SA 31 Ndryshim ne rregulloren mbi organizimin e KP

14 07 15
VENDIMI SA 30 Vleresimi i figurave te shquara ne UART dhe portretizimi ne bazoreliev ne hollin qendror

14 07 15
VENDIMI SA 29 Miratim i kritereve per vleresimin e kandidateve PM te ftuar

14 07 15
VENDIMI SA 28 Miratim parapagese Prof. Asoc. Isuf Spahiu

14 07 15
VENDIMI SA 27 Miratimi i modelit te diplomes dhe suplementit cikli II FM

14 07 15
VENDIMI SA 26 M