<

Vendime të Senatit Akademik

20 02 26
VSA 21 - Mbi "Ndryshimin e afatit të kryerjes së praktikës mësimore për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë, në Universitetin e Arteve si dhe miratimin paraprak të pagesës së siguracionit për studentët e ciklit të dytë"

20 02 26
VSA 20 - Mbi "Shpalljen e zgjedhjeve të reja për anëtarë të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve si dhe hapja e procedurave për aplikim për Komision Apelimi, në Universitetin e Arteve"

20 02 10
VSA 19 - Mbi "Miratimin e rregullores për organizimin e zgjedhjeve për Autoritetet Drejtuese dhe Senatin Akademik, në Universitetin e Arteve"

20 01 20
VSA 3 - Mbi "Miratimin e numrit të anëtarëve të Këshillit të Etikës si dhe përbërjen e tij"

20 01 10
VSA 2 - Mbi "Miratimin e numrit të ri rendor të Diplomave, të ofruara nga Universiteti i Arteve, pas regjistrimit të formës së re të Diplomave"

20 01 10
VSA 1 - Mbi "Shpërndarjen e Grantit të akorduar nga MASR dhe Regjistrin e Prokurimeve me burim financim Granti, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2020"

19 11 11
VSA 35 - Mbi "Propozimin për një ndryshim të VSA nr. 21 dt. 29/05/2019, mbi miratimin e tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit për programet e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional të ofruara nga Fakulteti i Muzikës, për vitin akademik 2019-2020"

19 11 11
VSA 34 - Për "Një ndryshim të VSA nr. 27 dt. 09/10/2019, mbi miratimin e planeve mësimore, cikli i dytë i studimeve, Master Profesional, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2019-2020"

19 11 11
VSA 33 - Për "Rialokimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve"

19 10 09
VSA 32 - Mbi "Miratimin e punësimit të 1 (një) punonjësi mësimor (Personalitet) në FAS, të Universitetit të Arteve, me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me normë të plotë mësimore, për vitin akademik 2019-2020"

19 10 09
VSA 31 - Për "Rialokimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve"

19 10 09
VSA 29 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë dhe cikli i dytë i studimeve, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2019-2020"

19 10 09
VSA 28 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë dhe cikli i dytë i studimeve, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2019-2020"

19 10 09
VSA 27 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë dhe cikli i dytë i studimeve, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2019-2020"

19 10 07
VSA 26 - Mbi "Miratimin e kritereve të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2019-2020"

19 07 18
VSA 24 - Mbi "Propozimin për miratimin e Projekt-Buxhetit afatmesëm 2020-2022 të Universitetit të Arteve"

19 07 18
VSA 23 - Mbi "Propozimin për miratimin e deklaratës së Misionit të Universitetit të Arteve për vitet akademike 2020-2022"

19 05 29
VSA 22 - Mbi përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit për ciklin e parë të studimeve dhe ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë në UART, për vitin akademik 2019-2020

19 05 29
VSA 21 - Mbi propozimin për miratimin e tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e UART, për vitin akademik 2019-2020

19 05 29
VSA 20 - Mbi propozimin për miratimin e tarifave, të ciklit të dytë të studimeve, për studentët mbetës dhe përsëritës, në Fakultetet e Universitetit të Arteve

19 04 09
VSA 19 - Mbi miratimin paraprak, për riorganizimin e programeve të studimit Pedagogji Muzikore, Bastub dhe Mësuesi, Kitarë dhe Mësuesi, Fizarmonikë dhe Mësuesi, cikli i dytë MASTER PROFESIONAL, në Fakultetin e Muzikës

19 04 09
VSA 18 - Mbi miratimin paraprak, për riorganizimin e programeve të studimit Skulpturë, Skulpturë Qeramikë, Pikturë Kavaleti, Pikturë Monumentale, Grafikë, Tekstil dhe Modë dhe Multimedia, të ciklit të parë të studimeve BACHELOR, në Fakultetin e Arteve të Bukura

19 04 09
VSA 17 - Mbi miratimin për deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2019-2020

19 04 09
VSA 16 - Mbi miratimin për deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2019-2020 

19 04 09
VSA 15 - Mbi miratimin për deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2019-2020 

19 04 09
VSA 14 - Mbi miratimin paraprak, për hapjen e programit të studimit Fotografi, cikli i parë BACHELOR, në Fakultetin e Arteve të Bukura

19 04 09
VSA 13 - Mbi miratimin paraprak, për hapjen e programit të studimit Perkusion, cikli i parë BACHELOR, në Fakultetin e Muzikës

19 04 09
VSA 12 - Mbi shpalljen e zgjedhjeve të reja, për pozicionin e Përgjegjësit të Departamentit Skulpturë, në Fakultetin e Arteve të Bukura

19 04 09
VSA 11 - Mbi shpalljen e zgjedhjeve të reja, për një vend vakant, për anëtar të Senatit Akademik, përfaqësues nga FAB, kategoria Pedagog, në Universitetin e Arteve

19 04 09
VSA 10 - Mbi propozimin për miratimin e ri-shpërndarjes së grantit të akorduar nga MASR, shpërndarjen e të ardhurave dhe propozimin për miratimin e regjistrit të prokurimeve, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2019

19 01 23
VSA 9 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit të Fakultetit të Arteve të Bukura, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 8 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit të Fakultetit të Artit Skenik, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 7 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit të Fakultetit të Muzikës, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 6 - Mbi shpalljen e zgjedhjeve të reja, për një vend, për anëtar të Bordit të Administrimit, kategoria Student, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 5 - Mbi shpalljen e zgjedhjeve të reja, për dy vende vakante, për anëtar të Senatit Akademik, kategoria Student, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 4 - Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ), në Universitetin e Arteve

19 01 21
VSA 3 - Mbi shkrirjen e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) aktual, të zgjedhur me VSA 19 DT. 18/03/2016 dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja për anëtar të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ), në Universitetin e Arteve

19 01 16
VSA 2 - Mbi miratimin e 1 (një) punonjësi mësimor (Personalitet) pranë FAS të UART me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të plotë, për vitin akademik 2018-2019

19 01 11
VSA 1 - Mbi miratimin paraprak dhe shpërndarjen e grantit të akorduar nga MASR, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2019

18 11 14
VSA 32 - Për rialokimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER I ARTEVE, MASTER I SHKENCAVE dhe MASTER PROFESIONAL për vitin akademik 2018-2019

18 10 11
VSA 31 - Për miratimin e planeve mësimore, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2018-2019

18 10 11
VSA 30 - Për miratimin e planeve mësimore, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2018-2019

18 10 11
VSA 29 - Për miratimin e planeve mësimore, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2018-2019

18 09 11
VSA 28 - Mbi propozimin për miratim, për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të 2 studentëve të Fakultetit të Arteve të Bukura, për vitin akademik 2017-2018

18 09 11
VSA 27 - Mbi miratimin e 3 Profesorëve për punësimin me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të plotë, për vitin akademik 2018-2019

18 09 11
VSA 26 - Mbi miratimin e kritereve të vlerësimit të kandidatëve për Personel Akademik me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2018-2019

18 09 11
VSA 24 - Mbi propozimin për miratimin e rishpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe ndryshimin e rregjistrit të prokurimeve për vitin kalendarik 2018, në Universitetin e Arteve

18 07 11
VSA 23 - Mbi miratimin e propozimit, për dhënien e Titullit 'NDERI I KOMBIT', Prof. Dr. Adriatik Kallulli

18 07 11
VSA 22 - Mbi propozimin për miratimin e projekt-buxhetit afatmesëm 2019-2021

18 07 11
VSA 21 - Mbi propozimin për miratimin e grantit të akorduar nga fondi për zhvillimin e rajoneve, për Universitetin e Arteve, me objekt RIKONSTRUKSION I NDËRTESËS SË KORPUSIT KRYESOR TË UNIVERSITETIT TË ARTEVE

18 07 11
VSA 20 - Mbi propozimin për miratimin e deklaratës së misionit të Universitetit të Arteve për vitet akademike 2019-2021

18 06 28
VSA 19 - Për miratimin e procedurave të studentëve që kryejnë një program të dytë studimi në të njëjtin program studimi për të cilin janë diplomuar më parë, për ciklin e dytë të studimeve

18 06 28
VSA 18 - Mbi miratimin e disa ndryshimeve të rregullores së studimeve në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë në UART

18 06 28
VSA 17 - Mbi riorganizimin e programeve të studimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve / Master i Shkencave dhe Master Profesional me shtesën dhe Mësuesi në UART

18 06 28
VSA 16 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2019-2020, të Fakultetit të Arteve të Bukura

18 06 28
VSA 15 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2019-2020, të Fakultetit të Muzikës, BACHELOR - MASTER 

18 06 28
VSA 14 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2019-2020, Fakulteti i Artit Skenik

18 05 11
VSA 13 - Për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë dhe reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të dytë

18 04 30
VSA 12 - Mbi miratimin e propozimit për dhënien e statusit të veçantë Universitetit të Arteve si një Institucion Publik i Arsimit të Lartë

18 03 01
VSA 11 - Mbi miratimin e propozimit për krijimin e Sekretariatit Teknik të Senatit Akademik, në Universitetin e Arteve

18 03 01
VSA 10 - Mbi miratimin e propozimit për emërimin e Prof. Arian Paço në postin e ZËVENDËSREKTORIT PËR ANËN SHKENCORE, të Universitetit të Arteve

18 03 01
VSA 9 - Për miratimin e personelit akademik të ftuar në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2017-2018

18 03 01
VSA 8 - Për deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, Master i Shkencave dhe Master Profesional, për vitin akademik 2018-2019

18 03 01
VSA 7 - Për miratimin paraprak të propozimeve të tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet në UART, për vitin akademik 2018-2019

18 03 01
VSA 6 - Mbi përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit në UART për vitin akademik 2018-2019

18 02 12
VSA 5 - Mbi miratimin e shpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe regjistrin e prokurimeve për vitin kalendarik 2018 me burim financimi të ardhurat e vitit 2018, në UART

18 01 10
VSA 4 - Mbi miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2018-2019 të FM

18 01 10
VSA 3 - Mbi miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2018-2019 të FAB

18 01 10
VSA 2 - Mbi miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2018-2019 të FAS

18 01 10
VSA 1 - Mbi shpërndarjen e grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, dhe regjistrin e prokurimeve me burim financimi granti për vitin kalendarik 2018

17 10 31
VSA 41 - Për miratim dhe rishpërndarje të kuotave në disa programe studimi, të kandidatëve fitues në konkurset e pranimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2017-2018

17 10 11
VSA 40 - Për miratimin e listës së kandidaturave për pozicionin e punës Administrator në UART

17 10 11
VSA 39 - Për një ndryshim të VSA 23 dt. 13/07/2016 "Për miratimin e planit të zhvillimit strategjik të UART për vitet akademike 2018-2020"

17 10 11
VSA 38 - Miratimi i shtesës së grantit të akorduar nga buxheti i shtetit për UART, rishpërndarje në buxhetin e institucionit si dhe disa ndryshime në regjistrin e prokurimeve për vitin 2017

17 10 11
VSA 37 - Shtyrje e afatit të pranimeve të dokumentacionit për kandidatët që aplikojnë për transferim studimesh dhe programe të dyta studimi, në programet e ciklit të II-të të studimeve në UART

17 10 11
VSA 36 - Një ndryshim i nenit 19 të rregullores mësimore të ciklit të I-rë të studimeve në UART 

17 10 05
VSA 35 - Për miratimin e kritereve të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik të ftuar në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2017-2018.

17 10 05
VSA 34 - Për miratimin e strukturës organizative dhe analitike të personelit të UART

17 10 05
VSA 33 - Për miratimin e numrit për personelin akademik të ftuar dhe punonjësit e administratës me kontratë në UART

17 10 05
VSA 32 - Për miratimin dhe rishpërndarjen e kuotave në disa programe studimi për regjistrimin e kandidatëve fitues në konkurset e pranimit të ciklit të I-rë të studimeve me kohë të plotë në FM dhe FAB

17 10 05
VSA 31 - Për miratimin e propozimit për pagesën e anëtarëve të Senatit Akademik

17 10 05
VSA 30 - Për miratimin e formës së diplomës Master i Shkencave, Master i Arteve dhe Master Profesional - Diploma Master i Arteve - Diploma Master i Shkencave - Diploma Master Profesional

17 10 05
VSA 29 - Për miratimin e planeve mësimore në FM

17 10 05
VSA 28 - Për miratimin e planeve mësimore në FAB

17 10 05
VSA 27 - Për miratimin e planeve mësimore në FAS

17 07 13
VSA 26 - Mbi përcaktimin e pikëzimit ne konkurset e pranimit ne Universitetin e Arteve për vitin akademik 2017-2018

17 07 13
VSA 25 - Mbi miratimin e “Projekt-buxhetit afatmesëm 2018-2020” të Universitetit të Arteve

17 07 13
VSA 24 - Mbi miratimin e “Deklaratës të misionit të UA për vitet akademike 2018-2020”

17 07 13
VSA 23 - Për miratimin e “Planit të zhvillimit strategjik të Universitetit të Arteve për vitet akademike 2018-2020”

17 05 09
VSA 22 - Mbi pajisjen e ish – studentit Mirian Serica në fakultetin e Muzikës, programi i studimit piano me diplomë model “të Integruar të nivelit të dytë”, nga Universiteti i Arteve” 

17 05 09
VSA 21 - Për miratimin paraprak të propozimeve të tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe të tarifës së shkollimit për të gjitha programet e studimit të ofruara nga fakultetet në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2017-2018”

17 03 31
VSA 20 - Deklarimi i kuotave të pranimit për vitin akademik 2017-2018, në Universitetin e Arteve

17 02 27
VSA 19 - Rregulloret dhe Kriteret e Konkursit të Pranimit në FM, për vitin akademik 2017-2018

17 02 27
VSA 18 - Rregulloret dhe Kriteret e Konkursit të Pranimit në FAB, për vitin akademik 2017-2018

17 02 27
VSA 17 - Rregulloret dhe Kriteret e Konkursit të Pranimit në FAS, për vitin akademik 2017-2018

16 12 20
VSA 16 - Përzgjedhja nga Senati Akademik i anëtarëve të Bordit të Administrimit

16 12 20
VSA 15 - Forma e votimit për përzgjedhjen nga Senati Akademik i anëtarëve të Bordit të Administrimit

16 12 20
VSA 14 - Miratimi i personelit akademik të ftuar në Universitetin e Arteve

16 12 20
VSA 13 - Miratimi i strukturës organizative dhe analitike të personelit akademik të Universitetit të Arteve

16 10 25
VSA 12 - Miratimi i notës mesatare dhe i rishpërndarjes së kuotave në disa programe studimi, për pranimet e studentëve në Ciklin e II-të të studimeve me kohë të plotë në Fakultetin e Muzikës për vitin akademik 2016-2017

16 10 25
VSA 11 - Miratimi i planeve mësimore në Fakultetin e Muzikës për vitin akademik 2016-2017

16 10 25
VSA 10 - Miratimi i planeve mësimore në Fakultetin e Arteve të Bukura për vitin akademik 2016-2017

16 10 25
VSA 9 - Miratimi i planeve mësimore në Fakultetin e Artit Skenik për vitin akademik 2016-2017

16 07 14
VSA 8 - Miratimi i kritereve të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik të ftuar në Universitetin e Arteve

16 07 14
VSA 7 - Miratimi i numrit për personelin akademik të ftuar dhe punonjësve të administratës me kontratë në Universitetin e Arteve

16 07 14
VSA 6 - Përcaktimi i vlerës monetare të studimit, për ndjekjen e programeve të Ciklit të II-të me kohë të plotë, MASTER I SHKENCAVE, MASTER I ARTEVE dhe MASTER PROFESIONAL, në Universitetin e Arteve

16 07 14
VSA 5 - Përcaktimi i vlerës monetare të studimit, për ndjekjen e programeve të Ciklit të I-rë me kohë të plotë, BACHELOR, në Universitetin e Arteve

16 07 14
VSA 4 - Kriteret kryesore dhe tarifat e regjistrimit të kandidatëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit dhe në regjistrimin e tyre për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2016-2017

16 07 14
VSA 3 - Kriteret kryesore dhe tarifat e regjistrimit të kandidatëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit dhe në regjistrimin e tyre në Universitetin e Arteve

16 06 13
VSA 2 - Për hapjen e procedurës të përzgjedhjes së tre anëtarëve të bordit të administrimit të Universitetit të Arteve

16 06 13
VSA 1 - Për emërimin e zëvendëskryetarit të Senatit Akademik të Universitetit të Arteve 

16 04 18
VSA 25 - Percaktimi i funksioneve publike në Universitetin e Arteve që do të plotesojne formularët e vetëdeklarimit

16 03 23
VSA 24 - PERZGJEDHJA E TRE ANETAREVE TE KOMISIONIT TE APELIMIT NE UNIVERSITETIN E ARTEVE

16 03 23
VSA 23 - MIRATIMI NUMRIT TE SENATIT AKADEMIK TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE DHE PERBERJA E TIJ

16 03 18
VSA 22 - "Anetaret e Komisionit te Votimit"

16 03 18
VSA 21 - "Miratimi i numrit të SA"

16 03 18
VSA 20 - " Kerkesa per aplikim per 3 anetare ne KA"

16 03 18
VSA 19 -  "Zgjedhja e anetareve te KIZ"

16 02 15
VSA 9 - "Miratimi i Rregulloreve - Kritereve te Konkursit FAS 2016 -2017"  -  9/1 Rregullorja e FAS

16 02 15
VSA 10 -  "Miratimi i Rregullores - Kritereve te Konkursit FAB 2016 -2017"  -  10/1 Rregullorja e FAB

16 02 15
VSA 11 - "Miratimi i Rregullores - Kritereve te Konkursit FM 2016 -2017"  -  11/1 Rregullorja e FM

16 02 02
VSA 2 - "Raporti Vjetor"

16 02 02
VSA 3 - "Miratimi i shpërndarjes të ardhurave"

16 02 02
VSA 4 - "Miratimi i shpërndarjes së grantit te akorduar"

16 02 02
VSA 5 - "Miratimi i numrit të anëtarëve të SA dhe KADM"

16 02 02
VSA 6 - "Riorganizimi i Departamentit FAS"

16 02 02
VSA 7 - "Miratimi i koefiçientit të konkursit te pranimit 16/17"

15 09 18
SA 18 Mbi praktikat e punes ne Fakultetin e Muzikes te studenteve qe kane perfunduar ciklin e dyte te studimeve me kohe te plote "Master i Arteve te Bukura"

15 09 18
SA 17 PER MIRATIMIN E PLANEVE MESIMORE NE FAKULTETIN E MUZIKES PER VITIN AKADEMIK 2015-2016

15 09 18
SA 16 PER MIRATIMIN E PLANEVE MESIMORE NE FAKULTETIN E ARTIT SKENIK PER VITIN AKADEMIK 2015-2016

15 09 18
SA 15 PER MIRATIMIN E PLANEVE MESIMORE NE FAKULTETIN E ARTEVE TE BUKURA PER VITIN AKADEMIK 2015-2016

15 07 31
SA 14 Mbi miratimin e "Projekt-Buxhetit afatmesem 2016-2018" te Universitetit te Arteve

15 07 31
SA 13 Per miratimin e "Deklarates te misionit te UART per vitet akademike 2016-2018"

15 05 15
SA 11 PER MIRATIMIN E RREGULLOREVE TE KONKURSIT TE PRANIMIT DHE TE KRITEREVE TE KONKURRIMIT NE FAKUL TETIN E MUZIKES

15 05 15
SA 10 PER MIRATIMIN E RREGULLOREVE TE KONKURSIT TE PRANIMIT DHE TE KRITEREVE TE KONKURRIMIT NE FAKUL TETIN E ARTEVE TE BUKURA

15 05 15
SA 9 PER MIRATIMIN E RREGULLOREVE TE KONKURSIT TE PRANIMIT DHE TE KRITEREVE TE KONKURRIMIT NE FAKULTETIN E ARTIT SKENIK  

15 05 15
SA 8 "Per hapjen e programit te studimit "Master ne Mesues Arti", ne Njesine Baze Pikture, ne Fakultetin e Artit te Bukura"

15 05 15
SA 7 "Per ecurine ekonomike per periudhen Janar-Prill 2015 dhe situaten financiare te UART per vitin 2015"

15 04 10
SA 6 MBI DISKUTIMET DHE PROPOZIMET NE LIDHJE ME PROJEKTLIGJIN PER ARSIMIN E LARTE DHE KERKIMIN SHKENCOR NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE TE MIRATUAR NE KESHILLIN E MINISTRAVE

15 03 03
SA 5 Ndryshim i nenit 6 Perberja e Universitetit te Arteve, te Statutit te UART

15 01 29
SA 4 Miratimi i shperndarjes se te ardhurave dhe regjistrit te prokurimeve 2015

15 01 29
SA 2 Miratimi i raportit vjetor 2014 te veprimtarise se UART

15 01 29
SA 1 Miratimi i struktures mesimore dhe riorganizim i disa departamenteve

15 01 29
SA 3 Miratimi i propozimeve mbi projekt Ligjin per Arsimin e Larte

14 09 16
Vendimi i Miratimit te KVE 33 i SA

14 09 08
VENDIMI NR 34 Miratimi i rregullores mbi administrimin e regjistrave te studenteve

14 07 21
VSA 31 Rregullorja mbi organizimin e Keshillave te Profesoreve - teksti integral

14 07 15
VENDIMI SA 31 Ndryshim ne rregulloren mbi organizimin e KP

14 07 15
VENDIMI SA 30 Vleresimi i figurave te shquara ne UART dhe portretizimi ne bazoreliev ne hollin qendror

14 07 15
VENDIMI SA 29 Miratim i kritereve per vleresimin e kandidateve PM te ftuar

14 07 15
VENDIMI SA 28 Miratim parapagese Prof. Asoc. Isuf Spahiu

14 07 15
VENDIMI SA 27 Miratimi i modelit te diplomes dhe suplementit cikli II FM

14 07 15
VENDIMI SA 26 Miratimi i planeve mesimore FM

14 07 15
VENDIMI SA 25 Miratimi i planeve mesimore FAB

14 07 15
VENDIMI SA 24 Miratimi i planeve mesimore FAS

14 05 29
VENDIMI SA 23 Miratimi i rregulloreve dhe kritereve konkurset cikli I dhe II FM

14 05 29
VSA 22 Miratimi i rregulloreve dhe kritereve konkurset cikli I dhe II FAB

14 05 29
VSA 21 Miratimi i rregulloreve dhe kritereve konkurset cikli I dhe II FAS

14 05 29
VENDIMI SA 20 Miratimi i materialit per komisionin e reformes ne arsimin e larte dhe kerkimin shkencor

14 03 27
VENDIMI SA 18 Miratimi i modelit te diplomes MND FM

14 02 24
Statuti i UART

14 01 22
VSA 19 Miratim procedura diplomat e padorezuara

14 01 22
VSA 17 Miratim raport vjetor 2013 UART

13 12 18
VSA 16 Disa shtesa e ndryshime në statutin e UART

13 11 27
VSA 15 Vendim qarkullues procedura zgjedhje të pjesshme FAB

13 11 27
VSA 2 Rregullorja e studimeve cikli 1 - teksti integral

13 11 26
RREGULLORJA E CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE

13 11 19
RREGULLORJA E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE

13 11 18
VSA 14 ngarkesa mësimore personel angazhuar në administratë

13 04 23
VSA 7 Diplomat cikli II UART

13 04 23
VSA 6 Ngritje KV per titullin Profesor Artan Peqini

13 04 23
VSA 5 Miratim regullore konkursi dhe kritere FM 13-14

13 04 23
VSA 4 Miratim regullore konkursi dhe kritere FAB 13-14

13 04 23
VSA 3 Miratim regullore konkursi dhe kritere FAS 13-14

13 04 23
VSA 2 Rregullorja e studimeve cikli I 2013

13 04 23
VSA 2 Rregullorja e studimeve cikli 2 Master - teksti integral

13 04 23
VSA 2 Miratim ndryshime Rregullore mesimore cikli i pare

13 04 23
VSA 1 Miratim struktura mesimore FM 12 13

12 11 19
VSA 30 - Shqyrtim propozimi për ndryshimin e rregullores së studimit të ciklit II

12 11 19
VSA 29 - Miratim i strukturës së programeve të studimit FAS FAB

12 11 19
VSA 28 - Miratim i kategorizimit të personelit akademik

12 11 19
VSA 27 - Miratim i kuadrit të detyrave të zëvendësdekanit

121119
VSA 26 - Miratim numri i pedagogëve të ftuar dhe personel administrativ

12 11 19
VSA 25 - Rregullorja e mësimore e ciklit të parë të studimeve

12 11 19
VSA 25 - Miratimi i Rregullore mësimore të ciklit të parë të studimeve

12 11 19
VSA 24 - Miratim punonjës me kontratë FAS

12 10 30
VSA 23 Vendim procedura zgjedhje të pjesshme FAB

12 09 12
Vendim 22 Doctor Honoris Causa

12 06 26
Vendim 21 Perfundimi studimeve studentet e 4 vjecarit

12 06 26
Vendim 20 Ndryshim anetari i K Etikes

12 06 26
Vendim 19 miratim niveli dhe testet e gjuhes angleze

12 06 26
Vendim 18 miratim kuota dhe tarifa cikli 2

12 06 26
Vendim 16 Ndryshim formati Diplomat UART

12 05 11
Vendim 17 Ngritje disa KV për titullin Profesor

12 04 11
Vendim 15 Miratimi i propozimit për Zv rektorin Arben Llozi

12 04 11
Vendim 14 PËR NJË NDRYSHIM NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË

12 04 11
Vendim 13 Zgjedhja e nënkryetarit të Senatit Akademik

12 04 11
Vendim 12 Miratim kuota dhe tarifa cikli 1 kohë e plotë

12 04 11
Vendim 11 Për miratim numri personel akad ftuar dhe adm

12 04 11
Vendim 10 Për caktimin e sekretarisë teknike të SA

12 04 11
Vendim 9 Për ngritjen e disa komisione të SA

12 04 11
Vendim 8 Për ngritjen e Këshillit të Etikës

12 04 11
Vendim 7 Miratimi i propozimit për Zv rektorin Erald Bakalli

12 02 09
Vendim 6 Ndryshim i një anëtari të KA

12 01 26
Vendim 2 Shtesa e ndryshime Rregullore Zgjedhje

12 01 26
Rregullore e Zgjedhjeve 2012 UART

12 01 17
Vendim nr 1 Për miratimin e Rregullores së Zgjedhjeve

11 06 27
Rregullore Cikli II Universiteti i Arteve

11 06 27
Rregullore Cikli I Universiteti i Arteve

11 06 27
Rregullore e KP në UART

11 06 26
Statuti i UART

10 02 02
Statuti i Ri i AA me ndryshimet në senat

10 02 01
Vendimi 1 - Lidhja

10 02 01
Vendimi 1 - Statuti AA 

10 02 01
Projektvendimi Statuti AA

09 11 18
Rregullorja e studimeve për diplomat e nivelit të parë ne Akademine e Arteve