<

Deklarata e Vienës për Kërkimin Artistik

Kërkimi Artistik është kërkim i bazuar në praktikë, i udhëhequr nga praktika në arte, i cili është zhvilluar me shpejtësi njëzet vitet e fundit në nivel global dhe është baza kryesore e njohurive për edukimin e artit në Institucionet Artistike të Arsimit të Lartë. Deklarata e Vjenës është menduar si një dokument politikash, e cila adreson vendimmarrësit politikë, organet financuese, institucionet e arsimit të lartë dhe intitucionet kërkimore, si dhe organizata të tjera apo individë të cilët ndërmarrin Kërkimin Artistik.

(kliko mbi imazh për të shkarkuar dokumentin origjinal)

Deklarata synon (1) paraqitjen e një artikulimi më të qartë, më të mirë të koncepteve dhe ndikimit të Kërkimit Artistik brenda Manualit të Fraskatit - manuali i klasifikimit të OBZHE (Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik) për mbledhjen e të dhënave statistikore të kërkimit. Ky shpjegim siguron realizimin dhe njohjen e veprimtarive të suksesshme kërkimore në terren, dhe, rrjedhimisht, (2) kontributin e saj në ristrukturimin e politikave dhe programeve të financimit në nivel rajonal, kombëtar, europian dhe global në mënyrë që ata të mbështesin Kërkimin Artistik në përputhje me shkencat humane, dhe (3) të sigurojë zbatimin e bazave të praktikës në studimet e ciklit të tretë në Arsimin e Lartë të fushës së Arteve, në të gjitha vendet e Europës, për të zhvilluar më tej Kërkimin Artistik dhe të përforcojë bashkëkohësinë e kurrikulës.

Nënshkruesit e Deklaratës së Vjenës përfaqësojnë drejtuesit kryesorë, aktualisht aktivë në fushën e Kërkimit Artistik në Europë: organizatat më të mëdha të përfaqësimit disiplinor të IAL-ve në Arte, organizata më e rëndësishme disiplinore që përfaqëson iniciativat kryesore në Kërkimin Artistik; dy organet ndërkombëtare të sigurimit të cilësisë së disiplinës së arteve dhe organizatat ndërkombëtare të politikave.

Sot ka një rritje të numrit të programeve të doktoraturave në gjithë Europën kushtuar Kërkimit Artistik, mbështetur kjo nga një numër i madh revistash ndërkombëtare të rishikuara nga studiuesit në disiplinë; një rritje e numrit të projekteve ERASMUS + dhe Horizon 2020 si dhe një sasi e madhe botimesh studimore në nivel global për përhapjen e Kërkimit Artistik.

Karakteristikat kryesore të Kërkimit Artistik

Kërkimi Artistik perfekt quhet hulumtimi përmes mjeteve të praktikës artistike të nivelit të lartë dhe reflektimit; është një hetim koshient, i orientuar drejt rritjes së njohurive, depërtimit, të kuptuarit dhe aftësive. Brenda kësaj kornize, Kërkimi Artistik është në çdo aspekt në linjë me pesë kriteret kryesore që përbëjnë Kërkimin dhe Zhvillimin në Manualin e Fraskatit. Përmes temave dhe problemeve që dalin dhe që kanë rëndësi për praktikën artistike, Kërkimi Artistik adreson çështjet kryesore të një kulture më të gjerë me domethënie sociale dhe ekonomike.

Kërkimi Artistik ndërmerret në të gjitha disiplinat e praktikës së artit - përfshirë arkitekturën, dizajnin, filmin, fotografinë, artin perfekt, median dhe artet dixhitale, muzikën dhe artet performuese - dhe arrin rezultatet e saj si brenda këtyre disiplinave, ashtu edhe në një mjedis shumëdisiplinor, duke kombinuar metodat e Kërkimit Artistik me metodat e traditave të tjera të kërkimit.

Konteksti

IAL-të funksionojnë kryesisht brenda një konteksti kërkimor dhe kanë përgjegjësi për kryerjen e Kërkimit Artistik. Gjithashtu është e karakteristike për IAL-të të bashkëveprojnë me Ndërrmjarjen e Kërkimit dhe Zhvillimit dhe të kontribuojnë drejtpërdrejt në krijimin e pronës intelektuale në art, argëtim dhe media përmes praktikës kërkimore. Për këto arsye IAL-të të cilat shpesh kanë një mandat qeveritar - u kërkohet të ofrojnë programe mësimi të cilat bazohen në njohuritë e metodave më të reja.

Ndikimi i Kërkimit Artistik arrin përtej sektorit të arsimit të lartë dhe lidhet me një larmi fushash profesionale dhe komunitete, në veçanti industritë kulturore dhe krijuese, si dhe sektorit arsimor dhe social. Kërkimi Artistik është i përshtatshëm të frymëzojë zhvillime krijuese dhe inovative në sektorë të tillë si shëndetësia dhe mirëqenia, ambienti dhe teknologjia, duke kontribuar kështu në përmbushjen e 'misionit të tretë' të IAL-ve. Kërkimi Artistik duket se ka një potencial unik në zhvillimin e 'trekëndëshit të njohurive' - arsimit, kërkimit dhe inovacionit - në mënyrë që të rrisë kontributin e arsimit të lartë dhe institucioneve të kërkimit publik për inovacionin, angazhimin shoqëror dhe rritjen ekonomike. Historikisht, Kërkimi Artistik është fokusuar në ndikimin që hulumtimi i tij ka në një sërë kontekstesh jashtë akademisë - qoftë kjo në shoqëri, kulturë ekonomi apo mjedis natyror.

Infrastruktura & Aksesi i Fondeve

Meqenëse Kërkimi Artistik është akoma një fushë relativisht e re, të pasurit mbështetje dhe financim është ende një çështje që kërkon të zgjidhet në disa vende. Kjo do të thotë që Kërkimi Artistik në përgjithësi nuk ka qasje të barabartë në financimin e hulumtimit si fushat e tjera të hulumtimit apo edhe nuk ka aspak të drejtë të aplikojë për grante kërkimore ose bursa. Sidoqoftë, ekzistojnë përjashtime që mund të shërbejnë si model për të krijimin e infrastrukturave dhe kulturave kërkimore të krahasueshme ndërkombëtare në të gjithë Evropën edhe më gjerë. Këto kanale financimi duhet të përfshijnë mbështetje për zhvillimin e vazhdueshëm të infrastrukturës kërkimore, p.sh. trajnim mbikëqyrës, rezultate kërkimore individuale të bazuara në projekte, procese të vlerësimit të cilësisë dhe krijimin e depove të përhershme ku kërkimet mund të bëhen më të zbulueshme dhe më të arritshme në domenin publik, për të arritur standardin e qëndrueshëm të kërkuar.

IAL-të në Arte janë drejtuar gjithnjë e më shumë për të kryer Kërkim Artistik dhe në një sektor të zhvillimi mjedisit të hulumtimit ku është thelbësor. Ky objektiv është po aq i rëndësishëm sa rezultatet e hulumtimit dhe ndikimi i tyre dhe kjo është kthyer në një përparësi të lartë strategjike. Ky mjedis kërkon fonde për: edukimin e gjeneratës tjetër të studiuesve përmes programeve të doktoraturës; sigurimin e infrastrukturave të duhura fizike dhe virtuale si dhe mjeteve arkivuese dhe shpërndarëse; ndërtimin e lidhjeve me biznesin dhe ndërmarrjen në mënyrë që të stimulohet ndikimi i hulumtimit.

Kërkimi Artistik përfshin shumë aspekte dhe tipare që nuk janë të bazuara në tekst, siç janë artefaktet, lëvizjet dhe tingujt. Studiuesit kanë nevojë për një shumëllojshmëri të platformave të prezantimit që ndërthurrin këto aspekte dhe veçori në forma të përshtatshme dhe kështu devijojnë ose zgjerojnë formatin standard të artikujve / depove / arkivave të hulumtimit.

Vlerësimi dhe njohja

Kërkimi Artistik vërtetohet përmes rishikimit të gamës së kompetencave disiplinore të adresuara nga puna. Cilësia e sigurimit është ndërmarrë nga organe të njohura të pavarura ndërkombëtare të organeve të CS dhe siguron standardet e përshkruara në Standardet dhe Udhëzimet Evropiane (ESG 2015) për Sigurimin e Cilësisë në Zonën të Arsimit të Lartë Europian. Programet ekzistuese të doktoraturës në Kërkimin Artistik ndjekin standardet e përcaktuara siç përshkruhen në Parimet e Firencës 2016 të cilat, nga ana tjetër, bazohen në dokumentet e politikave arsimore të doktoraturës brenda procesit arsimor të Bolonjës (p.sh. Parimet e Salzburgut 2005 & 2010 botuar nga EUA).

Pretendimi për veprim

Nënshkruesit e këtij dokumenti kërkojnë ndërmjarrjen e veprimeve pasuese nga të gjithë palët:

  • Të mbështesin dhe të punojnë drejt krijimit të Kërkimit Artistik si një kategori e pavarur brenda Manualit të Fraskatit, duke krijuar mundësinë e mbledhjes së të dhënave kërkimore dhe statistikore nga fusha e Kërkimit Artistik;
  • Të sigurojnë që politikat dhe programet e financimit si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar, të përfshijnë Kërkimin Artistik, të sigurojnë burimet dhe infrastrukturën e nevojshme, si dhe të kujdesen për ekzistencën e ekspertizës në Kërkimin Artistik në panelet përkatëse vendimmarrëse;
  • Të sigurojnë që gama e rezultateve të Kërkimit Artistik të njihet plotësisht në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar dhe të pranohet për procedurat zyrtare të sigurimit të cilësisë dhe / ose vlerësimit të karrierës;
  • Të sigurojnë përmes legjislacionit përkatës krijimin e kornizave ligjore që lejojnë IAL-të e Arteve të ofrojnë programet e studimit të ciklit të 3-të dhe diplomat përkatëse në Kërkimin Artistik.

AECCilect / GEECTCulture Action EuropeCumulusEAAEELIAEPARMEQ-ArtsMusiQuESAR 

 

<< Kthehu - Tjetra >>