<

Zv. Rektoret

Prof. Dr. Erald BAKALLI - Shkarko CV  (pdf)
Zv. Rektor i Universitetit te Arteve

Zëvendes Rektori organizon dhe kontrollon punën mësimore krijuese, ndjek hartimin dhe zbatimin e planeve e të programeve mësimore në fakultete dhe në departamente, organizon dhe kontrollon punën për kualifikimin e trupes mësimore te Universitetit te Arteve si brenda ashtu edhe jashtë vendit, harton projekt-planin kalendarik të procesit mësimor në shkallë akademike dhe ia paraqet Rektorit për miratim, kontrollon organizimin dhe zhvillimin e konkurseve të pranimit të studentëve të rinj dhe kontrollon e përgjithëson përvojën e fakulteteve dhe të njësive më të vogla mësimore në procesin mësimor-krijues nëpërmjet grupeve të punës që ngre në gjithë Universitetin e Arteve.

Tel: +355 4 2 227 273
Email

 

Prof. Arian Paço - Shkarko CV (pdf)
Zv. Rektor i Universitetit t Arteve

Tel: +355 4 2 227 273
Email

 

Suela Kromidha
Sektori Mësimor & Kurrikulës
Email

 


Prof. Pjetër GURALUMI
Sektori i Projekteve Artistike & Shkencore
Email