<

Administratori

Administratori është autoriteti përgjegjës për drejtimin e përditshëm administrativ dhe financiar të institucionit, për zbatimin e buxhetit, për mbikqyrjen dhe kontrollin e veprimeve financiare si dhe për zbatimin e ligjshmërisë. Në ushtrimin e përditshëm të detyrave të tij administrativo-financiare dhe në funksion të realizimit të tyre, administratori drejton, kontrollon, mbikqyr, administron dhe përgjigjet për të gjithë veprimtarinë administrative, ekonomike dhe financiare të Universitetit të Arteve, me përjashtim të kompetencave ekskluzive të Bordit të Administrimit.Alma SINANAJ
Administratore e Institucionit

Tel: +355 4 2 223 366
Email