<

Aplikantët për konkurrim, Raundi i 3-të, 2021

Afishohen listat e aplikantëve për konkurrim në Raundin e III-të, në programet e studimit të ofruara nga Fakulteti i Muzikës në Universitetin e Arteve, si më poshtë vijon:
 

 

Ju ri-sjellim në vëmendje se regjistrimi i konkurrentëve për në konkurset e pranimit për raundin e III-të, në programet e studimit me kohë të plotë Bachelor, në Fakultetin e Muzikës bëhet pranë Sekretarisë Mësimore në datat 15 dhe 16 Tetor, 2021, nga ora 08:00 deri në orën 16:00


Dokumentacioni për t'u regjistruar në konkurset e pranimit është:


Regjistrimi pranë Sekretarisë Mësimore bëhet nga vetë konkurrenti ose nga një person i autorizuar prej tij/saj, me prokurë të posaçme. 

Kanë të drejtë të regjistrohen për në konkurset e pranimit të ciklit të parë Bachelor vetëm kandidatët sipas listës së dërguar nga portali U-Albania.


Konkurset e Pranimit për Raundin e III-të, për programet e studimit të ofruara nga Fakulteti i Muzikës në Universitetin e Arteve do të zhvillohen nga data 16 Tetor 2021 deri më datën 17 Tetor 2021.


I gjithë kalendari i procedurave do të realizohet në zbatim të Urdhrit të Përbashkët Nr. 6, datë 25.06.2021, “Për miratimin e kalendarit për procesin e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, si dhe në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2021-2022”.


Për t'u njohur me rregulloret dhe kriteret e konkurseve të pranimit, kandidatët ftohen të vizitojnë faqen e gjendur në lidhjen e mëposhtme:Sa i takon masave për t'u zbatuar për distancimin social për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e Covid-19, ftohen të interesuarit të informohen duke shfletuar rregulloren mbi "Marrjen e masave ndaj COVID-19, në Universitetin e Arteve".Për më shumë informacion ju ftojmë të shfletoni:

  • Urdhrin e Rektorit Nr.102, datë 14.07.2021, mbi "Marrjen e masave organizative për zbatimin e Urdhrit të Përbashkët Nr. 6, datë 25.07.2021, “Për miratimin e kalendarit për procesin e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, si dhe në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2021-2022" ".

 

Faleminderit!