<

Vendime të Bordit të Administrimit

.::: VBA 9 DT. 29/02/2024 "Miratimi i tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, si dhe të tarifës së shkollimit program i parë studimi si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2024-2025"

.::: VBA 8 DT. 29/02/2024 "Miratimi në fazë të dytë i listës për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit, për studentët e ciklit të parë të studimeve (Bachelor) për vitin akademik 2023-2024 në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 7 DT. 29/02/2024 "Miratimi i nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve të Institucionit të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 6 DT. 29/02/2024 "Miratimi në fazë të dytë i listës për reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit për studentët e ciklit të dytë të studimeve (Master) për vitin akademik 2023-2024 në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 5 DT. 29/02/2024 "Miratimi në fazë të dytë i listës për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e ciklit të parë të studimeve (Bachelor) për vitin akademik 2023-2024 në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 4 DT. 29/02/2024 "Miratimi i shpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe shtesa e regjistrit të prokurimeve për vitin kalendarik 2024, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 3 DT. 29/02/2024 "Miratimi i analizës së veprimtarisë ekonomike të Universitetit të Arteve për vitin 2023"

.::: VBA 33 DT. 28/12/2023 "Miratimin e efekteve financiare nga reduktimi i tarifave të shkollimit për studentët me notë mesatare mbi 6 (gjashtë) në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 31 DT. 28/12/2023 "Rishikim i planit të të ardhurave për vitin 2023 dhe rishpërndarja e të ardhurave për vitin 2023"

.::: VBA 30 DT. 19/12/2023 "Miratimi i listës për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve (Bachelor) për vitin akademik 2023-2024 në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 26 DT. 13/10/2023 "Shtesë në regjistrin e prokurimeve për vitin 2023"

.::: VBA 24 DT. 02/10/2023 "Miratimi i punësimit të 1 (një) punonjësi mësimor (personalitet) në FAS, pranë Universitetit të Arteve, me kontratë me kohëzgjatje të caktuar dhe angazhim me kohë të plotë mësimore, për vitin akademik 2023-2024"

.::: VBA 21 DT. 02/10/2023 "Miratimi i punësimit të 1 (një) punonjësi mësimor (personalitet) në FM, pranë Universitetit të Arteve, me kontratë me kohëzgjatje të caktuar dhe angazhim me kohë të plotë mësimore, për vitin akademik 2023-2024"

.::: VBA 15 DT. 26/05/2023 "Shpërndarja e grantit shtesë të akorduar nga Ministria e Financave, për vitin 2023"

.::: VBA 14 DT. 25/04/2023 "Miratimi i shpërndarjes së të ardhurave dhe miratimi i regjistrit të prokurimeve, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2023"

.::: VBA 13 DT. 15/03/2023 "Miratimi i tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi, si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2023-2024"

.::: VBA 12 DT. 15/03/2023 "Miratimi në fazë të dytë i dokumentacionit për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e ciklit të parë të studimeve BACHELOR, për vitin akademik 2022-2023, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 11 DT. 15/03/2023 "Miratimi në fazë të dytë i dokumentacionit për reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit për studentët e ciklit të dytë të studimeve MASTER, për vitin akademik 2022-2023, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 10 DT. 15/03/2023 "Miratimi në fazë të dytë i dokumentacionit për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve BACHELOR, për vitin akademik 2022-2023, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 9 DT. 16/02/2023 "Miratimi i tarifës së trajnimit dhe shpërblimit të trajnuesve për modulin "Mësimdhënia e muzikës për nxënësit me aftësi ndryshe""

.::: VBA 8 DT. 16/02/2023 "Miratimi i tarifave të konkurrimit, regjistrimit dhe studimit për ciklin e tretë Doktoratë në Arte Skenike, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2023-2024"

.::: VBA 7 DT. 16/02/2023 "Miratimi i tarifave të konkurrimit, regjistrimit dhe studimit për ciklin e tretë Doktoratë në Muzikologji, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2023-2024"

.::: VBA 6 DT. 16/02/2023 "Miratimi për transferimin pa pagesë të 2 (dy) pianove në shkollat e ciklit të ulët, publik"

.::: VBA 5 DT. 16/02/2023 "Miratimi i vlerës financiare të përcaktuar nga OSSH për vendosjen e pikës së lidhjes për kabinën elektrike"

.::: VBA 4 DT. 16/02/2023 "Miratimi i efekteve financiare nga reduktimi i tarifave të shkollimit për studentët me notë mesatare mbi 6 në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 3 DT. 16/02/2023 "Miratimi i listës së projekteve dhe masës për bashkëfinancimin e tyre në funksion të kërkimit shkencor dhe inovacionit"

.::: VBA 1 DT. 09/01/2023 "Shpërndarja e grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe rregjistri i prokurimeve me burim financim granti, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2023"

.::: VBA 23 DT. 30/12/2022 "Miratimi i mbështetjes financiare, punonjësve të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 10 DT. 28/10/2022 "Miratim i vendimit nr. 79, datë 05/10/2022 të Senatit Akademik mbi propozimin për miratimin e tarifës së konkurimit, regjistrimit dhe shkollimit për ciklin e tretë DOKTORATURË NË MUZIKOLOGJI për vitin 2022-2023" 

.::: VBA 9 DT. 28/10/2022 "Miratim i vendimit nr. 78, datë 03/10/2022 të Senatit Akademik mbi propozimin për miratimin e tarifës së konkurimit, regjistrimit dhe shkollimit për ciklin e tretë DOKTORATURË NË ARTE SKENIKE për vitin 2022-2023" 

.::: VBA 4 DT. 16/05/2022 "Miratimi i një ndryshimi në regjistrin e prokurimeve për vitin 2022"

.::: VBA 3 DT. 04/04/2022 "Miratimi i tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi si dhe i tarifës së shkollimit program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e UART, për vitin akademik 2022-2023"

.::: VBA 2 DT. 23/03/2022 "Miratimi i shpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe ndryshimi i rregjistrit të prokurimeve, për vitin kalendarik 2022, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 1 DT. 23/03/2022 "Konstituimi dhe zgjedhja e Kryetarit të Bordit të Administrimit në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 1 DT. 07/01/2022 "Për shpërndarjen e grantit të akorduar nga MASR dhe regjistrin e prokurimeve me burim financim granti, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2022"

.::: VBA 33 DT. 30/12/2021 "Pagesa e orëve mbi normë për punonjësit e personelit akademik të UART për vitin akademik 2020-2021"

.::: VBA 30 DT. 30/12/2021 "Miratimi për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e ciklit të parë të studimeve BACHELOR, për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 29 DT. 30/12/2021 "Miratimi për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve BACHELOR, për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 28 DT. 30/12/2021 "Miratim për reduktim me 50% të tarifës vjetore të shkollimit për studentët e ciklit të dytë të studimeve MASTER, për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 25 DT. 03/11/2021 "Për ri-shpërndarjen e të ardhurave si dhe shtesë në Regjistrin e Prokurimeve të Universitetit të Arteve, për vitin kalendarik 2021"

.::: VBA 24 DT. 20/09/2021 "Miratimi i pagesës për kredite të studentëve që kryejnë një program të dytë studimi, në të njëjtin program studimi në të cilën janë diplomuar më parë, për ciklin e dytë të studimeve Master"

.::: VBA 21 DT. 30/07/2021 "Miratimi i Rregulloreve të Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Senatit Akademik, të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 20 DT. 30/07/2021 "Miratimi i Deklaratës së Misionit për vitin 2022-2024, propozuar me Vendimin nr. 15 dt. 28.07.2021 të Senatit Akademik të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 17 DT. 30/07/2021 "Miratim për rinovimin e kontratës së qirasë ndërmjet Universitetit të Arteve dhe shoqërisë Art Team Bar Sh.p.k."

.::: VBA 16 DT. 30/07/2021 "Miratimi i kritereve të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 15 DT. 30/07/2021 "Miratimi i numrit të personelit akademik të UART me kohë të plotë, me kontratë, me kontratë me kohë të pjesshme dhe me normë të reduktuar, për vitin akademik 2021-2022"

.::: VBA 14 DT. 02/07/2021 "Miratimi paraprak i Statutit të Universitetit të Arteve" - Statuti i Universitetit të Arteve, 2021

.::: VBA 13 DT. 02/07/2021 "Miratimi për përjashtim/ reduktim/ bursë nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të cikleve Bachelor dhe Master, për vitin akademik 2020-2021, në FAB dhe FM të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 12 DT. 02/07/2021 "Miratimi i rregullores financiare të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 11 DT. 02/07/2021 "Miratimi i shpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe i ndryshimit të Regjistrit të Prokurimeve për vitin kalendarik 2021"

.::: VBA 10 DT. 24/05/2021 "Miratimi i financimit të projektit ADNICH, program i bashkëpunimit ndërkufitar INTERREG, IPA II, Itali - Shqipëri - Mal i Zi"

.::: VBA 7 DT. 30/04/2021 "Miratimi i tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2021-2022"

.::: VBA 6 DT. 30/04/2021 "Miratimi për hapjen e programit të studimit të ciklit të tretë të studimit të Doktoratës në "Aktrim, Regji, Regji Filmi, Skenografi-Kostumografi dhe Koreografi", të paraqitur nga Departamenti "Regji, Regji Filmi dhe Televizioni" pranë Fakultetit të Artit Skenik, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 5 DT. 30/04/2021 "Miratimi për hapjen e programit të studimit të ciklit të tretë të studimit të Doktoratës në "Muzikologji", të paraqitur nga departamenti "Kompozicion - Muzikologji - Dirizhim - Pedagogji Muzikore" pranë Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 3 DT. 05/03/2021 "Miratimi i pagesave të orëve mbi normë të punonjësve të personelit akademik me kohë të plotë, në të tre Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitet akademike 2018-2019 dhe 2019-2020"

.::: VBA 1 DT. 10/01/2021 "Shpërndarja e grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit, Sportit & Rinisë dhe Regjistri i Prokurimeve me burim financim granti, për vitin kalendarik 2021"

.::: Studentët me notën mesatare mbi 6, për vitin akademik 2020-2021, për të treja Fakultetet e Universitetit të Arteve

.::: VBA 41/1 DT. 31/12/2020 "Miratimi për reduktimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentes së ciklit të dytë, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 43 DT. 24/12/2020 "Miratimi për rinovimin e kontratës së qirasë ndërmjet Universitetit të Arteve dhe shoqërisë Corner sh.p.k."

.::: VBA 42 DT. 24/12/2020 "Miratim për studentët që përfitojnë bursë, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 41 DT. 24/12/2020 "Miratimi për përjashtim/reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të parë dhe të dytë, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 40 DT. 16/11/2020 "Miratimi i punësimit të 1 (një) punonjësi mësimor (personalitet) në FAS, të Universitetit të Arteve, me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me normë të plotë mësimore, sipas Vendimit të Senatit Akademik, për vitin akademik 2020-2021"

.::: VBA 38 DT. 29/09/2020 "Miratimi i shpërndarjes pjesore të grantit të trashëguar nga viti 2019 dhe shtimi i regjistrit të prokurimeve për vitin kalendarik 2020, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 37 DT. 29/09/2020 "Miratimi i projektit me titull 'Improving Research Capacities of Albanian Higher Education Institutions in Conservation and Restoration of Cultural Heritage - REACH - 610390-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-SP', në Universitetin e Arteve 

.::: VBA 36 DT. 29/09/2020 "Miratimi paraprak, për hapjen e programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR "Muzikë Jazz", të paraqitur nga Departamenti i Interpretimit, pranë Fakultetit të Muzikës

.::: VBA 35 DT. 29/09/2020 "Miratimi paraprak, për hapjen e programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR "Perkusion", të paraqitur nga Departamenti i Interpretimit, pranë Fakultetit të Muzikës

.::: VBA 34 DT. 29/09/2020 "Miratimi paraprak, për hapjen e programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR "Fotografi", të paraqitur nga Departamenti i Arteve të Aplikuara, pranë Fakultetit të Arteve të Bukura

.::: VBA 29 DT. 29/07/2020 "Miratimi i shpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe shtimi i regjistrit të prokurimeve për vitin kalendarik 2020, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 28 DT. 29/07/2020 "Miratimi i projekt-buxhetit afatmesëm 2021-2023, të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 27 DT. 29/07/2020 "Miratimi i numrit të personelit akademik të ftuar (me kontratë me kohë të pjesshme dhe me normë të reduktuar), në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2020-2021"

.::: VBA 26 DT. 29/07/2020 "Miratimi i Deklaratës së Misionit të Universitetit të Arteve për vitet akademike 2021-2023"

.::: VBA 25 DT. 13/07/2020 "Zbatimi i VKM-së për përfitimin e reduktimit të tarifës së shkollimit, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 24 DT. 13/07/2020 "Miratimi i kërkesës së studentëve të Fakulteteve, të vitit të tretë Bachelor dhe vitit të dytë Master, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 23 DT. 13/07/2020 "Miratimi i rregullores financiare dhe të shpërndarjes së të ardhurave në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 22 DT. 13/07/2020 "Zgjedhja e Kryetarit të ri të Bordit të Administrimit të UART"

.::: VBA 21 DT. 13/07/2020 " Miratimi i kërkesës për dorëheqje të Prof. Besnik Bisha, nga funksioni i Kryetarit të Bordit të Administrimit të UART"

.::: VBA 20 DT. 08/07/2020 " Miratimi i kërkesës së Shoqërisë Art Team Bar, për marrjen me qira të sipërfaqes truall nën 200 m2"

.::: VBA 19 DT. 17/06/2020 "Miratimi për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të parë, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 18 DT. 17/06/2020 "Miratimi i kërkesës për dorëheqje të Prof. Artan Peqini, si anëtar i Bordit të Administrimit të UART"

.::: VBA 16 DT. 04/05/2020 "Një ndryshim në shpërndarjen e të ardhurave dhe shtimin e zërit Shërbim Kolaudimi në regjistrin e prokurimeve, të Universitetit të Arteve, për vitin kalendarik 2020"

.::: VBA 15 DT. 12/02/2020 "Miratim per reduktim, nga tarifa vjetore e shkollimit të studentes së ciklit të dytë, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 14 DT. 12/02/2020 "Miratim per reduktim, nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të dytë, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 13 DT. 12/02/2020 "Miratimi për hapjen e programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR "Perkusion", të paraqitur nga Departamenti i Interpretimit, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 9 DT. 12/02/2020 "Miratimi i tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit program i parë studimi, si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2020-2021"

.::: VBA 1 DT. 10/01/2020 "Shpërndarja e Grantit të akorduar nga MASR dhe Regjistri i Prokurimeve me burim financim Granti, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2020"

.::: VBA 28 DT. 30/12/2019 "Miratimi për rinovimin e kontratës së qirasë ndërmjet Universitetit të Arteve dhe shoqërisë Corner shpk"

.::: VBA 27 DT. 30/12/2019 "Miratim për përjashtim/ reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të parë/ të dytë, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 26 DT. 30/12/2019 "Miratim për fitimin ose jo të bursave të shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 25 DT. 30/12/2019 "Miratimi për një ndryshim të tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit, për programet e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional të ofruara nga Fakulteti i Muzikës, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 16 DT. 13/06/2019 "Miratimi i tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 15 DT. 13/06/2019 "Miratimi i tarifave, të ciklit të dytë të studimeve, për studentët mbetës dhe përsëritës, në Fakultetet e Universitetit të Arteve"

.::: VBA 14 DT. 15/05/2019 "Procedura e prokurimit me objekt Rikonstruksion i Ndërtesës së Korpusit Kryesor të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 13/1 DT. 15/05/2019 "Miratimi për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit të studentit të ciklit të parë Bachelor, për vitin akademik 2018-2019, në Fakultetin e Arteve të Bukura, të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 13 DT. 15/05/2019 "Miratimi për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit të studentes të ciklit të parë bachelor, për vitin akademik 2018-2019, në Fakultetin e Arteve të Bukura, të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 12 DT. 15/04/2019 "Miratimi paraprak, për riorganizimin e programeve të studimit Skulpturë, Skulpturë Qeramikë, Pikturë Kavaleti, Pikturë Monumentale, Grafikë, Tekstil dhe Modë dhe Multimedia, të ciklit të parë të studimeve BACHELOR, në Fakultetin e Arteve të Bukura"

.::: VBA 11 DT. 15/04/2019 "Miratimi paraprak për hapjen e programit të studimit Fotografi, cikli i parë BACHELOR, në Fakultetin e Arteve të Bukura"

.::: VBA 10 DT. 15/04/2019 "Miratimi paraprak për hapjen e programit të studimit Perkusion, cikli i parë BACHELOR, në Fakultetin e Muzikës"

.::: VBA 9 DT. 15/04/2019 "Miratimi paraprak, për riorganizimin e programeve të studimit Pedagogji Muzikore, Bastub dhe Mësuesi, Kitarë dhe Mësuesi dhe Fizarmonikë dhe Mësuesi, cikli i dytë Master Profesional, në Fakultetin e Muzikës"

.::: VBA 8 DT. 15/04/2019 "Miratimi për ri-shpërndarjen e grantit të akorduar nga MASR, shpërndarjen e të ardhurave dhe të regjistrit të prokurimeve, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2019"

.::: Shpërndarja e grantit, të ardhurave dhe rregjistri i prokurimeve - Tabela përmbledhëse 

.::: VBA 7 DT. 29/03/2019 "Mbi miratim për fitimin ose jo të bursave të shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve, për vitin akademik 2018-2019"

.::: VBA 6 DT. 29/03/2019 "Mbi miratim për përjashtim/ reduktim, nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të parë/ të dytë, për vitin akademik 2018-2019"

.::: VBA 5 DT. 29/03/2019 "Për zgjedhjen e Kryetarit të Bordit të Administrimit të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 4 DT. 17/01/2019 "Miratimi i kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve, ose në një program të studimeve profesionale, me kohë të plotë, në Fakultetet e UART"

.::: VBA 3 DT. 17/01/2019 "Miratimi për fitimin ose jo të bursave të shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve, për vitin akademik 2018-2019"

.::: VBA 2 DT. 17/01/2019 "Miratimi për përjashtim/ reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit për studentët e ciklit të parë / të dytë, për vitin akademik 2018-2019"

.::: VBA 1 DT. 14/01/2019 "Miratimi dhe shpërndarja e grantit akorduar nga MASR, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2019"

.::: VBA 5/1 DT. 22/11/2018 "Një ndryshim në Vendimin e Bordit të Administrimit me nr. 5, datë 29.03.2018 për Miratimin e propozimeve të tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe të tarifës së shkollimit, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2018-2019"

.::: Vendimi i KM Nr. 288, datë 21.5.2018

.::: VBA 7/1 DT. 22/11/2018 "Miratim përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të Fakultetit të Arteve të Bukura, për vitin akademik 2017-2018"

.::: VBA 13 DT. 03/09/2018 mbi "Miratimin e propozimit për riorganizimin e programeve të studimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER I ARTEVE/ MASTER I SHKENCAVE dhe MASTER PROFESIONAL, me shtesën dhe MËSUESI në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 11 DT. 25/07/2018 për "Miratimin e rishpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe ndryshimin e rregjistrit të prokurimeve për vitin kalendarik 2018, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 10 DT. 25/07/2018 për "Miratimin e projekt-buxhetit afatmesëm 2019-2021 të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 8 DT. 25/07/2018 për "Miratimin e deklaratës së misionit të Universitetit të Arteve, për vitet akademike 2019-2021"

.::: VBA 7 DT. 21/05/2018 "Përjashtimi nga tarifa vjetore e shkollimit i studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë dhe reduktimi nga tarifa vjetore e shkollimit i studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të dytë, në fakultetet e Universitetit të Arteve"

.::: VBA 5 DT. 29/03/2018 për "Miratimin e propozimeve të tarifës së konkurrimit, tarifës së rregjistrimit si dhe tarifës së shkollimit, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2017-2018"

.::: VBA 4 DT. 29/03/2018 për "Miratimin e numrit të personelit akademik me kontratë me kohë të pjesshme dhe me normë të reduktuar, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2017-2018"

.::: VBA 2 DT. 12/02/2018 mbi "Miratimin e shpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe rregjistrin e prokurimeve për vitin kalendarik 2018 me burim financimi të ardhurat e vitit 2018, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 1 DT. 11/01/2018 "Për shpërndarjen e grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit Sportit & Rinisë dhe regjistrin e prokurimeve me burim financim granti, në Universitetin e Arteve për vitin kalendarik 2018"

.::: VBA 20 DT. 28/12/2017 "MBI FITIMIN/JO TË BURSES PËR STUDENTET E CIKLIT TË PARË"

.::: VBA NR. 2 DT. 27/10/2017 "Mbi shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve të kandidatëve në konkurimin për pozicionin ADMINISTRATOR në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 5/2 DT. 24/10/2017 "PËR PËRJASHTIMIN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT TË STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË, VITI AKADEMIK 2016-2017"

.::: VBA 18 DT. 24/10/2017 "MIRATIMI I SHTESËS SË GRANTIT TË AKORDUAR NGA BUXHETI I SHTETIT, RISHPËRNDARJA NË BUXHETIN E UART SI DHE DISA NDRYSHIME NË REGJISTRIN E PROKURIMEVE"

.::: VBA 15/1 DT. 24/10/2017 "MIRATIMI I PLANIT TË ZHVILLIMIT STRATEGJIK 2018-2025"

.::: VBA 17 DT. 27/07/2017 "MIRATIMI I PROJEKT BUXHETIT AFATMESËM 2018 - 2020"

.::: VBA 16 DT. 27/07/2017 "MIRATIMI I DEKLARATËS SË MISIONIT TË UART PËR VITET AKADEMIKE 2018 - 2020"

.::: VBA 15 DT. 27/07/2017 "MIRATIMI I PLANIT TË ZHVILLIMIT STRATEGJIK 2018-2020"

.::: VBA NR. 14 DT. 05/07/2017 "Mbi pozicionin e punës si Jurist në Sektorin Juridik në Universitetin e Arteve"

.::: VBA NR. 12 DT. 05/07/2017 "Për miratimin e tarifës së shkollimit të reduktuar për studentët e ciklit të dytë në  Fakultetet e UART, për vitin akademik 2016-2017"

.::: VBA NR. 11/1 DT. 05/07/2017 "Mbi miratimin e kritereve të konkurimit për pozicionin ADMINISTRATOR i Universitetit të Arteve"

.::: VBA NR. 11 DT. 05/07/2017 "Mbi pozicionin e punës së Administratorit në UART"

.::: VBA NR. 10 DT. 05/07/2017 "Për miratimin e propozimeve të tarifës së konkurrimit, rregjistrimit si dhe shkollimit, për të gjitha programet e studimit në Fakultetet e UART, për vitin akademik 2017-2018"

.::: VBA NR. 9 DT. 05/07/2017 "Miratimi i kritereve dhe procedurave të punësimit të personelit administrativ të UART"

.::: VBA NR. 8 DT. 05/07/2017 "Emërimi i Administratorit të UART deri në përfundim të proçedurës së konkurrimit"

.::: VBA NR. 5/1 DT. 05/07/2017 "Për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të parë, në Fakultetet e UART, për vitin akademik 2016-2017"

 

.::: Vendim Nr. 2, dt. 12/01/2017 "Miratimin e grantit të akorduar nga buxheti i shtetit për Universitetin e Arteve për vitin kalendarik - 2017"

.::: Vendim Nr. 3, dt. 30/01/2017 "Miratimin e shpërndarjes të të ardhurave dhe rregjistrit të prokurimeve për vitin 2017" 

.::: Vendim Nr. 1/1, dt. 28/04/2017 "Zgjedhja e Kryetarit të Bordit të Administrimit të Universiteti të Arteve" 

.::: Vendim Nr. 4, dt. 28/04/2017 "Mbi miratimin e Rregullores se Organizimit dhe Funksionimit të Bordit të Administrimit"

.::: Vendim Nr. 5, dt. 28/04/2017 "Për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit"

.::: Vendim Nr. 7, dt. 02/05/2017 "Miratimin e rishpërndarjes së të ardhurave dhe miratimi i ndryshimeve të rregjistrit të prokurimeve për vitin 2017"

  

-------------------------------------------------------------------------------------

.:: Vendim Nr. 5 Dt. 15/05/2015 "Mbi miratimin e tarifes per dhenie me qira te "Siperfaqes prej 30m2 qe ndodhet ne tarracen e godines "A" te Universitetit te Arteve'', shoqerise "Albtelekom sh.a."

.:: Vendim Nr. 4 Dt. 15/05/2015 "Per shperndarjen e grantit te akorduar Universitetit te Arteve per vitin 2015 me burim financimi buxhetin e shtetit"

.:: Vendim Nr. 3 Dt. 26.01.2015 "Per miratimin e shperndarjes te te ardhurave dhe rregjistrit te prokurimeve per vitin 2015"

.:: Vendim Nr. 2 Dt. 06.01.2015 "MBI MIRATIMIN E STRUKTURES SE PERSONELIT TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE"

.:: Vendim Nr. 1 Dt. 06.01.2015 "Per shperndarjen e grantit te akorduar Universitetit te Arteve per vitin 2015 me burim financimi Buxhetin e Shtetit"

.:: Vendim Nr. 2 Dt. 31.01.2013 "Mbi shperndarjen e fondeve me burim te ardhurat e parashikuara per tu realizuar nga UART per vitin 2013"

.:: Vendim Nr. 1 Dt. 10.01.2013 "Per shperndarjen e grantit te akorduar Universitetit te Arteve per vitin 2013 me burim financimi buxhetin e shtetit"

.:: Vendim Nr. 14 Dt. 30.11.2012 "PER RISHPERNDARJEN E FONDEVE TE BUXHETIT TE VITIT 2012 TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE"

.:: Vendim Nr. 13 Dt. 30.11.2012 "PER MIRATIMIN E STRUKTURES SE PERSONELIT TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE PER VITIN AKADEMIK 2012 -2013"

.:: Vendim Nr. 12 Dt. 30.11.2012 "PER MIRATIMIN E NUMRIT TE PUNONJESVE MESIMORE TE FTUAR DHE PUNONJESVE TE ADMINISTRATES ME KONTRATE NE UNIVERSITETIN E ARTEVE PER VITIN AKADEMIK 2012 -2013"

.:: Vendim Nr. 11 Dt. 03.09.2012 "MBI RISHPERNDARJEN E FONDEVE TE BUXHETIT ME BURIM BUXHETIN E SHTETIT DHE TE ARDHURAT E PARASHIKUARA PER TU REALIZUAR NGA UNIVERSITETI I ARTEVE PER VITIT 2012"

.:: Vendim Nr. 10 Dt. 03.07.2012 "Shqyrtim ankimi per konkursin per kancelar UART"

.:: Vendim Nr. 9 Dt. 25.06.2012 "Shpallja e fituesit per kancelar UART"

.:: Vendim Nr. 8 Dt. 25.06.2012 "Miratim i procedurave per zgjedhjen e kancelarit"

.:: Vendim Nr. 7 Dt. 15.05.2012

.:: Vendim Nr. 6 Dt. 15.05.2012 "Miratim tarifa cikli i I-re"

.:: Vendim Nr. 5 Dt. 15.05.2012 "Fondi kërkim fondamental dhe ekselencë"

.:: Vendim Nr. 4 Dt. 15.05.2012 "Miratim mjedise me qira"

.:: Vendim Nr. 3 Dt. 15.05.2012 "Zgjedhja e Kryetarit të KAdm"

.:: Vendim Nr. 2 Dt. 03.01.2012  -  Lidhja 

.:: Vendim Nr. 1 Dt. 03.01.2012