<

Vendime të Bordit të Administrimit

.::: VBA 5/1 DT. 22/11/2018 "Një ndryshim në Vendimin e Bordit të Administrimit me nr. 5, datë 29.03.2018 për Miratimin e propozimeve të tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe të tarifës së shkollimit, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2018-2019"

.::: Vendimi i KM Nr. 288, datë 21.5.2018

.::: VBA 7/1 DT. 22/11/2018 "Miratim përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të Fakultetit të Arteve të Bukura, për vitin akademik 2017-2018"

.::: VBA 7 DT. 21/05/2018 "Përjashtimi nga tarifa vjetore e shkollimit i studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë dhe reduktimi nga tarifa vjetore e shkollimit i studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të dytë, në fakultetet e Universitetit të Arteve"

.::: VBA 20 DT. 28/12/2017 "MBI FITIMIN/JO TË BURSES PËR STUDENTET E CIKLIT TË PARË"

.::: VBA NR. 2 DT. 27/10/2017 "Mbi shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve të kandidatëve në konkurimin për pozicionin ADMINISTRATOR në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 5/2 DT. 24/10/2017 "PËR PËRJASHTIMIN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT TË STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË, VITI AKADEMIK 2016-2017"

.::: VBA 18 DT. 24/10/2017 "MIRATIMI I SHTESËS SË GRANTIT TË AKORDUAR NGA BUXHETI I SHTETIT, RISHPËRNDARJA NË BUXHETIN E UART SI DHE DISA NDRYSHIME NË REGJISTRIN E PROKURIMEVE"

.::: VBA 15/1 DT. 24/10/2017 "MIRATIMI I PLANIT TË ZHVILLIMIT STRATEGJIK 2018-2025"

.::: VBA 17 DT. 27/07/2017 "MIRATIMI I PROJEKT BUXHETIT AFATMESËM 2018 - 2020"

.::: VBA 16 DT. 27/07/2017 "MIRATIMI I DEKLARATËS SË MISIONIT TË UART PËR VITET AKADEMIKE 2018 - 2020"

.::: VBA 15 DT. 27/07/2017 "MIRATIMI I PLANIT TË ZHVILLIMIT STRATEGJIK 2018-2020"

.::: VBA NR. 14 DT. 05/07/2017 "Mbi pozicionin e punës si Jurist në Sektorin Juridik në Universitetin e Arteve"

.::: VBA NR. 12 DT. 05/07/2017 "Për miratimin e tarifës së shkollimit të reduktuar për studentët e ciklit të dytë në  Fakultetet e UART, për vitin akademik 2016-2017"

.::: VBA NR. 11/1 DT. 05/07/2017 "Mbi miratimin e kritereve të konkurimit për pozicionin ADMINISTRATOR i Universitetit të Arteve"

.::: VBA NR. 11 DT. 05/07/2017 "Mbi pozicionin e punës së Administratorit në UART"

.::: VBA NR. 10 DT. 05/07/2017 "Për miratimin e propozimeve të tarifës së konkurrimit, rregjistrimit si dhe shkollimit, për të gjitha programet e studimit në Fakultetet e UART, për vitin akademik 2017-2018"

.::: VBA NR. 9 DT. 05/07/2017 "Miratimi i kritereve dhe procedurave të punësimit të personelit administrativ të UART"

.::: VBA NR. 8 DT. 05/07/2017 "Emërimi i Administratorit të UART deri në përfundim të proçedurës së konkurrimit"

.::: VBA NR. 5/1 DT. 05/07/2017 "Për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të parë, në Fakultetet e UART, për vitin akademik 2016-2017"

 

.::: Vendim Nr. 2, dt. 12/01/2017 "Miratimin e grantit të akorduar nga buxheti i shtetit për Universitetin e Arteve për vitin kalendarik - 2017"

.::: Vendim Nr. 3, dt. 30/01/2017 "Miratimin e shpërndarjes të të ardhurave dhe rregjistrit të prokurimeve për vitin 2017" 

.::: Vendim Nr. 1/1, dt. 28/04/2017 "Zgjedhja e Kryetarit të Bordit të Administrimit të Universiteti të Arteve" 

.::: Vendim Nr. 4, dt. 28/04/2017 "Mbi miratimin e Rregullores se Organizimit dhe Funksionimit të Bordit të Administrimit"

.::: Vendim Nr. 5, dt. 28/04/2017 "Për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit"

.::: Vendim Nr. 7, dt. 02/05/2017 "Miratimin e rishpërndarjes së të ardhurave dhe miratimi i ndryshimeve të rregjistrit të prokurimeve për vitin 2017"

  

-------------------------------------------------------------------------------------

.:: Vendim Nr. 5 Dt. 15/05/2015 "Mbi miratimin e tarifes per dhenie me qira te "Siperfaqes prej 30m2 qe ndodhet ne tarracen e godines "A" te Universitetit te Arteve'', shoqerise "Albtelekom sh.a."

.:: Vendim Nr. 4 Dt. 15/05/2015 "Per shperndarjen e grantit te akorduar Universitetit te Arteve per vitin 2015 me burim financimi buxhetin e shtetit"

.:: Vendim Nr. 3 Dt. 26.01.2015 "Per miratimin e shperndarjes te te ardhurave dhe rregjistrit te prokurimeve per vitin 2015"

.:: Vendim Nr. 2 Dt. 06.01.2015 "MBI MIRATIMIN E STRUKTURES SE PERSONELIT TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE"

.:: Vendim Nr. 1 Dt. 06.01.2015 "Per shperndarjen e grantit te akorduar Universitetit te Arteve per vitin 2015 me burim financimi Buxhetin e Shtetit"

.:: Vendim Nr. 2 Dt. 31.01.2013 "Mbi shperndarjen e fondeve me burim te ardhurat e parashikuara per tu realizuar nga UART per vitin 2013"

.:: Vendim Nr. 1 Dt. 10.01.2013 "Per shperndarjen e grantit te akorduar Universitetit te Arteve per vitin 2013 me burim financimi buxhetin e shtetit"

.:: Vendim Nr. 14 Dt. 30.11.2012 "PER RISHPERNDARJEN E FONDEVE TE BUXHETIT TE VITIT 2012 TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE"

.:: Vendim Nr. 13 Dt. 30.11.2012 "PER MIRATIMIN E STRUKTURES SE PERSONELIT TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE PER VITIN AKADEMIK 2012 -2013"

.:: Vendim Nr. 12 Dt. 30.11.2012 "PER MIRATIMIN E NUMRIT TE PUNONJESVE MESIMORE TE FTUAR DHE PUNONJESVE TE ADMINISTRATES ME KONTRATE NE UNIVERSITETIN E ARTEVE PER VITIN AKADEMIK 2012 -2013"

.:: Vendim Nr. 11 Dt. 03.09.2012 "MBI RISHPERNDARJEN E FONDEVE TE BUXHETIT ME BURIM BUXHETIN E SHTETIT DHE TE ARDHURAT E PARASHIKUARA PER TU REALIZUAR NGA UNIVERSITETI I ARTEVE PER VITIT 2012"

.:: Vendim Nr. 10 Dt. 03.07.2012 "Shqyrtim ankimi per konkursin per kancelar UART"

.:: Vendim Nr. 9 Dt. 25.06.2012 "Shpallja e fituesit per kancelar UART"

.:: Vendim Nr. 8 Dt. 25.06.2012 "Miratim i procedurave per zgjedhjen e kancelarit"

.:: Vendim Nr. 7 Dt. 15.05.2012

.:: Vendim Nr. 6 Dt. 15.05.2012 "Miratim tarifa cikli i I-re"

.:: Vendim Nr. 5 Dt. 15.05.2012 "Fondi kërkim fondamental dhe ekselencë"

.:: Vendim Nr. 4 Dt. 15.05.2012 "Miratim mjedise me qira"

.:: Vendim Nr. 3 Dt. 15.05.2012 "Zgjedhja e Kryetarit të KAdm"

.:: Vendim Nr. 2 Dt. 03.01.2012  -  Lidhja 

.:: Vendim Nr. 1 Dt. 03.01.2012