<

Vendime të Bordit të Administrimit

.::: Vendim Nr. 2, dt. 12/01/2017 "Miratimin e grantit të akorduar nga buxheti i shtetit për Universitetin e Arteve për vitin kalendarik - 2017"

.::: Vendim Nr. 3, dt. 30/01/2017 "Miratimin e shpërndarjes të të ardhurave dhe rregjistrit të prokurimeve për vitin 2017" 

.::: Vendim Nr. 1/1, dt. 28/04/2017 "Zgjedhja e Kryetarit të Bordit të Administrimit të Universiteti të Arteve" 

.::: Vendim Nr. 4, dt. 28/04/2017 "Mbi miratimin e Rregullores se Organizimit dhe Funksionimit të Bordit të Administrimit"

.::: Vendim Nr. 5, dt. 28/04/2017 "Për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit"

.::: Vendim Nr. 7, dt. 02/05/2017 "Miratimin e rishpërndarjes së të ardhurave dhe miratimi i ndryshimeve të rregjistrit të prokurimeve për vitin 2017"

  

-------------------------------------------------------------------------------------

.:: Vendim Nr. 5 Dt. 15/05/2015 "Mbi miratimin e tarifes per dhenie me qira te "Siperfaqes prej 30m2 qe ndodhet ne tarracen e godines "A" te Universitetit te Arteve'', shoqerise "Albtelekom sh.a."

.:: Vendim Nr. 4 Dt. 15/05/2015 "Per shperndarjen e grantit te akorduar Universitetit te Arteve per vitin 2015 me burim financimi buxhetin e shtetit"

.:: Vendim Nr. 3 Dt. 26.01.2015 "Per miratimin e shperndarjes te te ardhurave dhe rregjistrit te prokurimeve per vitin 2015"

.:: Vendim Nr. 2 Dt. 06.01.2015 "MBI MIRATIMIN E STRUKTURES SE PERSONELIT TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE"

.:: Vendim Nr. 1 Dt. 06.01.2015 "Per shperndarjen e grantit te akorduar Universitetit te Arteve per vitin 2015 me burim financimi Buxhetin e Shtetit"

.:: Vendim Nr. 2 Dt. 31.01.2013 "Mbi shperndarjen e fondeve me burim te ardhurat e parashikuara per tu realizuar nga UART per vitin 2013"

.:: Vendim Nr. 1 Dt. 10.01.2013 "Per shperndarjen e grantit te akorduar Universitetit te Arteve per vitin 2013 me burim financimi buxhetin e shtetit"

.:: Vendim Nr. 14 Dt. 30.11.2012 "PER RISHPERNDARJEN E FONDEVE TE BUXHETIT TE VITIT 2012 TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE"

.:: Vendim Nr. 13 Dt. 30.11.2012 "PER MIRATIMIN E STRUKTURES SE PERSONELIT TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE PER VITIN AKADEMIK 2012 -2013"

.:: Vendim Nr. 12 Dt. 30.11.2012 "PER MIRATIMIN E NUMRIT TE PUNONJESVE MESIMORE TE FTUAR DHE PUNONJESVE TE ADMINISTRATES ME KONTRATE NE UNIVERSITETIN E ARTEVE PER VITIN AKADEMIK 2012 -2013"

.:: Vendim Nr. 11 Dt. 03.09.2012 "MBI RISHPERNDARJEN E FONDEVE TE BUXHETIT ME BURIM BUXHETIN E SHTETIT DHE TE ARDHURAT E PARASHIKUARA PER TU REALIZUAR NGA UNIVERSITETI I ARTEVE PER VITIT 2012"

.:: Vendim Nr. 10 Dt. 03.07.2012 "Shqyrtim ankimi per konkursin per kancelar UART"

.:: Vendim Nr. 9 Dt. 25.06.2012 "Shpallja e fituesit per kancelar UART"

.:: Vendim Nr. 8 Dt. 25.06.2012 "Miratim i procedurave per zgjedhjen e kancelarit"

.:: Vendim Nr. 7 Dt. 15.05.2012

.:: Vendim Nr. 6 Dt. 15.05.2012 "Miratim tarifa cikli i I-re"

.:: Vendim Nr. 5 Dt. 15.05.2012 "Fondi kërkim fondamental dhe ekselencë"

.:: Vendim Nr. 4 Dt. 15.05.2012 "Miratim mjedise me qira"

.:: Vendim Nr. 3 Dt. 15.05.2012 "Zgjedhja e Kryetarit të KAdm"

.:: Vendim Nr. 2 Dt. 03.01.2012  -  Lidhja 

.:: Vendim Nr. 1 Dt. 03.01.2012