<

Vendime të Bordit të Administrimit

.::: VBA 36 DT. 29/09/2020 "Miratimi paraprak, për hapjen e programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR "Muzikë Jazz", të paraqitur nga Departamenti i Interpretimit, pranë Fakultetit të Muzikës

.::: VBA 35 DT. 29/09/2020 "Miratimi paraprak, për hapjen e programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR "Perkusion", të paraqitur nga Departamenti i Interpretimit, pranë Fakultetit të Muzikës

.::: VBA 34 DT. 29/09/2020 "Miratimi paraprak, për hapjen e programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR "Fotografi", të paraqitur nga Departamenti i Arteve të Aplikuara, pranë Fakultetit të Arteve të Bukura

.::: VBA 15 DT. 12/02/2020 "Miratim per reduktim, nga tarifa vjetore e shkollimit të studentes së ciklit të dytë, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 14 DT. 12/02/2020 "Miratim per reduktim, nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të dytë, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 1 DT. 10/01/2020 "Shpërndarja e Grantit të akorduar nga MASR dhe Regjistri i Prokurimeve me burim financim Granti, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2020"

.::: VBA 28 DT. 30/12/2019 "Miratimi për rinovimin e kontratës së qirasë ndërmjet Universitetit të Arteve dhe shoqërisë Corner shpk"

.::: VBA 27 DT. 30/12/2019 "Miratim për përjashtim/ reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të parë/ të dytë, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 26 DT. 30/12/2019 "Miratim për fitimin ose jo të bursave të shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 25 DT. 30/12/2019 "Miratimi për një ndryshim të tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit, për programet e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional të ofruara nga Fakulteti i Muzikës, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 16 DT. 13/06/2019 "Miratimi i tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2019-2020"

.::: VBA 15 DT. 13/06/2019 "Miratimi i tarifave, të ciklit të dytë të studimeve, për studentët mbetës dhe përsëritës, në Fakultetet e Universitetit të Arteve"

.::: VBA 14 DT. 15/05/2019 "Procedura e prokurimit me objekt Rikonstruksion i Ndërtesës së Korpusit Kryesor të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 13 DT. 15/05/2019 "Miratimi për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit të studentes të ciklit të parë bachelor, për vitin akademik 2018-2019, në Fakultetin e Arteve të Bukura, të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 12 DT. 15/04/2019 "Miratimi paraprak, për riorganizimin e programeve të studimit Skulpturë, Skulpturë Qeramikë, Pikturë Kavaleti, Pikturë Monumentale, Grafikë, Tekstil dhe Modë dhe Multimedia, të ciklit të parë të studimeve BACHELOR, në Fakultetin e Arteve të Bukura"

.::: VBA 11 DT. 15/04/2019 "Miratimi paraprak për hapjen e programit të studimit Fotografi, cikli i parë BACHELOR, në Fakultetin e Arteve të Bukura"

.::: VBA 10 DT. 15/04/2019 "Miratimi paraprak për hapjen e programit të studimit Perkusion, cikli i parë BACHELOR, në Fakultetin e Muzikës"

.::: VBA 9 DT. 15/04/2019 "Miratimi paraprak, për riorganizimin e programeve të studimit Pedagogji Muzikore, Bastub dhe Mësuesi, Kitarë dhe Mësuesi dhe Fizarmonikë dhe Mësuesi, cikli i dytë Master Profesional, në Fakultetin e Muzikës"

.::: VBA 8 DT. 15/04/2019 "Miratimi për ri-shpërndarjen e grantit të akorduar nga MASR, shpërndarjen e të ardhurave dhe të regjistrit të prokurimeve, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2019"

.::: Shpërndarja e grantit, të ardhurave dhe rregjistri i prokurimeve - Tabela përmbledhëse 

.::: VBA 7 DT. 29/03/2019 "Mbi miratim për fitimin ose jo të bursave të shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve, për vitin akademik 2018-2019"

.::: VBA 6 DT. 29/03/2019 "Mbi miratim për përjashtim/ reduktim, nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të parë/ të dytë, për vitin akademik 2018-2019"

.::: VBA 5 DT. 29/03/2019 "Për zgjedhjen e Kryetarit të Bordit të Administrimit të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 4 DT. 17/01/2019 "Miratimi i kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve, ose në një program të studimeve profesionale, me kohë të plotë, në Fakultetet e UART"

.::: VBA 3 DT. 17/01/2019 "Miratimi për fitimin ose jo të bursave të shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve, për vitin akademik 2018-2019"

.::: VBA 2 DT. 17/01/2019 "Miratimi për përjashtim/ reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit për studentët e ciklit të parë / të dytë, për vitin akademik 2008-2019"

.::: VBA 1 DT. 14/01/2019 "Miratimi dhe shpërndarja e grantit akorduar nga MASR, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2019"

.::: VBA 5/1 DT. 22/11/2018 "Një ndryshim në Vendimin e Bordit të Administrimit me nr. 5, datë 29.03.2018 për Miratimin e propozimeve të tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe të tarifës së shkollimit, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2018-2019"

.::: Vendimi i KM Nr. 288, datë 21.5.2018

.::: VBA 7/1 DT. 22/11/2018 "Miratim përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të Fakultetit të Arteve të Bukura, për vitin akademik 2017-2018"

.::: VBA 13 DT. 03/09/2018 mbi "Miratimin e propozimit për riorganizimin e programeve të studimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER I ARTEVE/ MASTER I SHKENCAVE dhe MASTER PROFESIONAL, me shtesën dhe MËSUESI në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 11 DT. 25/07/2018 për "Miratimin e rishpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe ndryshimin e rregjistrit të prokurimeve për vitin kalendarik 2018, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 10 DT. 25/07/2018 për "Miratimin e projekt-buxhetit afatmesëm 2019-2021 të Universitetit të Arteve"

.::: VBA 8 DT. 25/07/2018 për "Miratimin e deklaratës së misionit të Universitetit të Arteve, për vitet akademike 2019-2021"

.::: VBA 7 DT. 21/05/2018 "Përjashtimi nga tarifa vjetore e shkollimit i studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë dhe reduktimi nga tarifa vjetore e shkollimit i studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të dytë, në fakultetet e Universitetit të Arteve"

.::: VBA 5 DT. 29/03/2018 për "Miratimin e propozimeve të tarifës së konkurrimit, tarifës së rregjistrimit si dhe tarifës së shkollimit, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2017-2018"

.::: VBA 4 DT. 29/03/2018 për "Miratimin e numrit të personelit akademik me kontratë me kohë të pjesshme dhe me normë të reduktuar, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2017-2018"

.::: VBA 2 DT. 12/02/2018 mbi "Miratimin e shpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe rregjistrin e prokurimeve për vitin kalendarik 2018 me burim financimi të ardhurat e vitit 2018, në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 1 DT. 11/01/2018 "Për shpërndarjen e grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit Sportit & Rinisë dhe regjistrin e prokurimeve me burim financim granti, në Universitetin e Arteve për vitin kalendarik 2018"

.::: VBA 20 DT. 28/12/2017 "MBI FITIMIN/JO TË BURSES PËR STUDENTET E CIKLIT TË PARË"

.::: VBA NR. 2 DT. 27/10/2017 "Mbi shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve të kandidatëve në konkurimin për pozicionin ADMINISTRATOR në Universitetin e Arteve"

.::: VBA 5/2 DT. 24/10/2017 "PËR PËRJASHTIMIN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT TË STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË, VITI AKADEMIK 2016-2017"

.::: VBA 18 DT. 24/10/2017 "MIRATIMI I SHTESËS SË GRANTIT TË AKORDUAR NGA BUXHETI I SHTETIT, RISHPËRNDARJA NË BUXHETIN E UART SI DHE DISA NDRYSHIME NË REGJISTRIN E PROKURIMEVE"

.::: VBA 15/1 DT. 24/10/2017 "MIRATIMI I PLANIT TË ZHVILLIMIT STRATEGJIK 2018-2025"

.::: VBA 17 DT. 27/07/2017 "MIRATIMI I PROJEKT BUXHETIT AFATMESËM 2018 - 2020"

.::: VBA 16 DT. 27/07/2017 "MIRATIMI I DEKLARATËS SË MISIONIT TË UART PËR VITET AKADEMIKE 2018 - 2020"

.::: VBA 15 DT. 27/07/2017 "MIRATIMI I PLANIT TË ZHVILLIMIT STRATEGJIK 2018-2020"

.::: VBA NR. 14 DT. 05/07/2017 "Mbi pozicionin e punës si Jurist në Sektorin Juridik në Universitetin e Arteve"

.::: VBA NR. 12 DT. 05/07/2017 "Për miratimin e tarifës së shkollimit të reduktuar për studentët e ciklit të dytë në  Fakultetet e UART, për vitin akademik 2016-2017"

.::: VBA NR. 11/1 DT. 05/07/2017 "Mbi miratimin e kritereve të konkurimit për pozicionin ADMINISTRATOR i Universitetit të Arteve"

.::: VBA NR. 11 DT. 05/07/2017 "Mbi pozicionin e punës së Administratorit në UART"

.::: VBA NR. 10 DT. 05/07/2017 "Për miratimin e propozimeve të tarifës së konkurrimit, rregjistrimit si dhe shkollimit, për të gjitha programet e studimit në Fakultetet e UART, për vitin akademik 2017-2018"

.::: VBA NR. 9 DT. 05/07/2017 "Miratimi i kritereve dhe procedurave të punësimit të personelit administrativ të UART"

.::: VBA NR. 8 DT. 05/07/2017 "Emërimi i Administratorit të UART deri në përfundim të proçedurës së konkurrimit"

.::: VBA NR. 5/1 DT. 05/07/2017 "Për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve të ciklit të parë, në Fakultetet e UART, për vitin akademik 2016-2017"

 

.::: Vendim Nr. 2, dt. 12/01/2017 "Miratimin e grantit të akorduar nga buxheti i shtetit për Universitetin e Arteve për vitin kalendarik - 2017"

.::: Vendim Nr. 3, dt. 30/01/2017 "Miratimin e shpërndarjes të të ardhurave dhe rregjistrit të prokurimeve për vitin 2017" 

.::: Vendim Nr. 1/1, dt. 28/04/2017 "Zgjedhja e Kryetarit të Bordit të Administrimit të Universiteti të Arteve" 

.::: Vendim Nr. 4, dt. 28/04/2017 "Mbi miratimin e Rregullores se Organizimit dhe Funksionimit të Bordit të Administrimit"

.::: Vendim Nr. 5, dt. 28/04/2017 "Për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit"

.::: Vendim Nr. 7, dt. 02/05/2017 "Miratimin e rishpërndarjes së të ardhurave dhe miratimi i ndryshimeve të rregjistrit të prokurimeve për vitin 2017"

  

-------------------------------------------------------------------------------------

.:: Vendim Nr. 5 Dt. 15/05/2015 "Mbi miratimin e tarifes per dhenie me qira te "Siperfaqes prej 30m2 qe ndodhet ne tarracen e godines "A" te Universitetit te Arteve'', shoqerise "Albtelekom sh.a."

.:: Vendim Nr. 4 Dt. 15/05/2015 "Per shperndarjen e grantit te akorduar Universitetit te Arteve per vitin 2015 me burim financimi buxhetin e shtetit"

.:: Vendim Nr. 3 Dt. 26.01.2015 "Per miratimin e shperndarjes te te ardhurave dhe rregjistrit te prokurimeve per vitin 2015"

.:: Vendim Nr. 2 Dt. 06.01.2015 "MBI MIRATIMIN E STRUKTURES SE PERSONELIT TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE"

.:: Vendim Nr. 1 Dt. 06.01.2015 "Per shperndarjen e grantit te akorduar Universitetit te Arteve per vitin 2015 me burim financimi Buxhetin e Shtetit"

.:: Vendim Nr. 2 Dt. 31.01.2013 "Mbi shperndarjen e fondeve me burim te ardhurat e parashikuara per tu realizuar nga UART per vitin 2013"

.:: Vendim Nr. 1 Dt. 10.01.2013 "Per shperndarjen e grantit te akorduar Universitetit te Arteve per vitin 2013 me burim financimi buxhetin e shtetit"

.:: Vendim Nr. 14 Dt. 30.11.2012 "PER RISHPERNDARJEN E FONDEVE TE BUXHETIT TE VITIT 2012 TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE"

.:: Vendim Nr. 13 Dt. 30.11.2012 "PER MIRATIMIN E STRUKTURES SE PERSONELIT TE UNIVERSITETIT TE ARTEVE PER VITIN AKADEMIK 2012 -2013"

.:: Vendim Nr. 12 Dt. 30.11.2012 "PER MIRATIMIN E NUMRIT TE PUNONJESVE MESIMORE TE FTUAR DHE PUNONJESVE TE ADMINISTRATES ME KONTRATE NE UNIVERSITETIN E ARTEVE PER VITIN AKADEMIK 2012 -2013"

.:: Vendim Nr. 11 Dt. 03.09.2012 "MBI RISHPERNDARJEN E FONDEVE TE BUXHETIT ME BURIM BUXHETIN E SHTETIT DHE TE ARDHURAT E PARASHIKUARA PER TU REALIZUAR NGA UNIVERSITETI I ARTEVE PER VITIT 2012"

.:: Vendim Nr. 10 Dt. 03.07.2012 "Shqyrtim ankimi per konkursin per kancelar UART"

.:: Vendim Nr. 9 Dt. 25.06.2012 "Shpallja e fituesit per kancelar UART"

.:: Vendim Nr. 8 Dt. 25.06.2012 "Miratim i procedurave per zgjedhjen e kancelarit"

.:: Vendim Nr. 7 Dt. 15.05.2012

.:: Vendim Nr. 6 Dt. 15.05.2012 "Miratim tarifa cikli i I-re"

.:: Vendim Nr. 5 Dt. 15.05.2012 "Fondi kërkim fondamental dhe ekselencë"

.:: Vendim Nr. 4 Dt. 15.05.2012 "Miratim mjedise me qira"

.:: Vendim Nr. 3 Dt. 15.05.2012 "Zgjedhja e Kryetarit të KAdm"

.:: Vendim Nr. 2 Dt. 03.01.2012  -  Lidhja 

.:: Vendim Nr. 1 Dt. 03.01.2012