<

Zgjedhjet 2024 në UART

Urdhër i Rektorit nr. 46 dt. 05/04/2024 -  Mbi "Shpalljen e ditës së fillimit të procesit zgjedhor dhe datën e përcaktuar nga Ministri i Arsimit dhe Sportit, për zgjedhjen e Autoriteteve Drejtuese dhe Senatin Akademik të Universitetit të Arteve"