<

Njoftim

Në bazë të Vendimit nr. 4, datë 18.04.2024 "Për shpalljen e ditës së fillimit dhe përfundimit të procesit të regiistrimit të kandidaturave për Rektor dhe për anëtar të Senatit Akademik, në Universitetin e Arteve" të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të Universitetit të Arteve, në kuadër të zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe Senatin Akademik në UART, shpallet thirrja për shprehje interesi të kandidatëve të interesuar pér t'u zgjedhur në pozicionin e Rektorit apo anëtarit në Senatin Akademik.

Anëtarët e personelit akademik dhe studentët mund të vetëkandidohen duke dorëzuar dorazi dokumentacionin e nevojshëm si dhe duke plotësuar formularin e apllkimit pranë Sekretarisë së KIZ, në datat 22 - 26 Prill, 2024.


Shpallja e vetë kandidimit për Rektor dhe anëtar i Senatit Akademik (formularët)