<

Rezultatet, konkurset e pranimit 2020 në UART

Në zbatim të procedurave të Udhëzimit Nr. 10, Dt. 15.05.2019, KREU II, Raundi i Parë, Gërma B, Pikat 7 dhe 8,  si dhe Urdhërit të Përbashkët Nr. 02, Dt. 02.07.2020, KREU II, Gërma B, pika 8, 

publikohen listat e konkurrentëve pjesëmarrës në konkurset e pranimit 2020, sipas rendit zbritës të pikëve të fituara sa më poshtë:
 

 

NJOFTIM I RËNDËSISHËM:

Në zbatim të Urdhërit të Përbashkët Nr. 02, Dt. 02.07.2020, KREU III, Gërma A, pika 1,

konkurrentët fitues sipas listave të mësipërme duhet të paraqiten midis datave 2 dhe 3 Shtator, 2020, pranë Sekretarisë Mësimore përkatëse për të kryer procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës.


Sa i takon masave për t'u zbatuar për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e Covid-19, ju ftojmë të informoheni duke shfletuar rregulloren mbi "Marrjen e masave ndaj COVID-19, në Universitetin e Arteve".

 

UNIVERSITETI I ARTEVE