<

Faturat për Arkëtim, Fakulteti i Muzikës

::: Fatura për arkëtim, FM, Bachelor

::: Fatura për arkëtim, FM, Bachelor, përgjysmim tarife

::: Fatura për arkëtim, FM, viti i I-rë Master, kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FM, viti i I-rë Master, Reduktim 50%, kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FM, viti i II-të Master, kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FM, viti i II-të Master, Reduktim 50%, kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FM,  Master Profesional viti i I-rë (Pedagogji Muzikore, Bastubë, Kitarë, Fizarmonikë Klasike) dhe viti i II-të (Pedagogji Muzikore), kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FM, Master Profesional, viti i I-rë (Pedagogji Muzikore, Bastubë, Kitarë, Fizarmonikë Klasike) dhe viti i II-të (Pedagogji Muzikore), Reduktim 50%, kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FM,  Master Profesional viti i II-të (Bastubë, Kitarë, Fizarmonikë Klasike), kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FM, Master Profesional, viti i II-të (Bastubë, Kitarë, Fizarmonikë Klasike), Reduktim 50%, kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FM, Master i Dytë, viti i I-rë dhe viti i II-të, kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FM, Master i Dytë Profesional (Pedagogji Muzikore, Bastubë, Kitarë, Fizarmonikë Klasike), viti i I-rë, kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FM, Master i Dytë Profesional (Pedagogji Muzikore), viti i II-të, kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FM, Master i Dytë Profesional (Bastubë, Kitarë, Fizarmonikë Klasike), viti i II-të, kësti 1