<

Faturat për Arkëtim, Fakulteti i Artit Skenik

::: Fatura për arkëtim, FAS, Bachelor

::: Fatura për arkëtim, FAS, Bachelor, përgjysmim tarife

::: Fatura për arkëtim, FAS, viti i I-rë Master, kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FAS, viti i I-rë Master, Reduktim 50%, kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FAS, viti i II-të Master, kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FAS, viti i II-të Master, Reduktim 50%, kësti 1

::: Fatura për arkëtim, FAS, Master i Dytë, viti i I-rë dhe viti i II-të, kësti 1