<

Njoftime - Punësim

.:: 22.04.2024

Në kuadër të promovimit të personelit akademik, shpallet thirrja për shprehje interesi të kandidatëve të interesuar për fitimin e titujve akademikë "Profesor i asocuar" dhe "Profesor", si dhe "Profesor i asociuar në arte" dhe "Profesor në arte".

Kandidatët e interesuar ftohen të plotësojnë formularin e aplikimit si dhe të dorëzojnë dosjen, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe akteve të brendshme të UART, pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Informacionit-P/A,

nga dita e hënë, dt. 22 Prill 2024, deri ditën e enjte, dt. 2 Maj 2024, ora 16:00.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 07.02.2024

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 1 (një) vende të lirë pune për punonjës administrate. 

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Universitetit të Arteve nga data 12/02/2024 deri më datë 26/02/2024 ora 14:00.

Bashkëngjitur gjeni njoftimin e plotë.

Materiali i bashkëngjitur

::: 29.02.2024 - Përditësim rreth konkursit

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 06.02.2024

Vendim i Komisionit AD HOC të vlerësimit të kandidatëve (KVK), për vendin e një punonjësi mësimor në lëndët Muzikologji/ Organologji/ Analizë Forme dhe Histori Muzike, në Fakultetin e Muzikës.

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 07.11.2023

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 4 (katër) vende të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria "Lektor/ As. Lektor".

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Universitetit të Arteve nga data 13/11/2023 deri më datë 27/11/2023 ora 14:00.

Bashkëngjitur gjeni njoftimin e plotë.

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 26.09.2023

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për personel akademik me kontratë me kohë të pjesshme dhe me normë të reduktuar (pedagog i jashtëm), për vitin akademik 2023 - 2024.

Dokumentacioni përkatës do të dorëzohet pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore nga data 27/09/2023 deri në datën 9/10/2023, në orarin 08:00 - 15:00.

Në materialin e bashkëngjitur gjeni dokumentacionin përkatës sipas vendimeve të Senatit Akademik.


Njoftimi i plotë (pdf)

Urdhër i Rektorit nr. 82 dt. 26.09.2023 - "Mbi proçedurën e konkurrimit dhe përzgjedhjen e personelit akademik me kohëzgjatje të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2023-2024"