<

Urdhëra, Vendime - Dekanati FAS

27 08 2020
Plani i detajuar i organizimit të mbylljes së procesit mësimor për vitin e parë dhe të dytë Bachelor dhe vitin e parë Master, për vitin akademik 2019-2020, periudha 31.08.2020 deri më 31.10.2020

07 05 2020
Orari i mësimeve dhe konsultimeve për muajin Qershor 2020, për vitet e treta të ciklit të parë të studimeve Bachelor dhe vitet e dyta të ciklit të dytë Master i Arteve

07 05 2020
Plani i detajuar i organizimit të mbylljes së procesit mësimor për vitin e tretë Bachelor dhe vitin e dytë Master, për vitin akademik 2019-2020

05 05 2020
Vendim - Mbi marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19, në Fakultetin e Artit Skenik

13 05 2019
Vendim - Mbi plotësimin e orëve mësimore për semestrin e dytë si rezultat i shtyrjes së fillimit të procesit mësimor një javë më vonë

22 02 2019
Urdhër - Për marrjen e masave për sezonin e provimeve për semestrin e parë

28 01 2019
VENDIM - Mbi disa ndryshime të strukturës vjetore të procesit mësimor në Fakultetin e Artit Skenik për vitin akademik 2018 - 2019